Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - Strona 3

Strona 3 z 3

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/55

Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти юни две хиляди и осма година. Hecho en Bruselas, el veinticuatro de junio de dosmile ocho. V Bruselu dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce osm. Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende juni to tusind og otte. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Juni zweitausendacht. Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ. Done at Brussels on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and eight. Fait ą Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille huit. Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro giugno duemilaotto. Briselē, ptūkstoš astotā gada pdesmit ceturtajā jūnijā. Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június huszonnegyedik napján. Magħmul fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tmienja. Gedaan te Brussel, de vierentwintigste juni tweeduizend acht. Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące ósmego. Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Junho de dois mil e oito. Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și patru iunie două mii opt. V Bruseli dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícosem. V Bruslju, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč osem. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan. Som skedde i Bryssel den tjugofjärde juni tjugohundraåtta.

L 350/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

За държавите-членки Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten W imieniu państw członkowskich Pelos Estados-Membros Pentru statele membre Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar Аз Љониби Давлатњои Аъзо

За Европсйската общност Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunitą europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvá Za Evropski skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar Аз Љониби Иттињоди Аврупо

За Република Таджикистан Por la República de Tayikistán Za Republiku Tádžikistán For Republikken Tadsjikistan Für die Republik Tadschikistan Tadžikistani Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατια του Τατζικισταν For the Republic of Tajikistan Pour la République du Tadjikistan Per la Repubblica del Tagikistan Tadžikistānas Republikas vārdā Tadžikistano Respublikos vardu A Tádzsik Köztársaság részéről Għar-Repubblika tat-Taġikistan Voor de Republiek Tadzjikistan W imieniu Republiki Tadżykistanu Pela República do Tajiquistão Pentru Republica Tadjikistan Za Tadžickú republiku Za Republiko Tadžikistan Tadžikistanin tasavallan puolesta För republiken Tadzjikistan Аз Љониби Љумњурин Тољикистон

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 3 z 200929.12.2009

  Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.