Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52

Strona 1 z 3
L 350/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

DECYZJA RADY I  KOMISJI z dnia 17  listopada 2009  r. w sprawie zawarcia Protokołu o  Umowy o  partnerstwie i  współpracy między Wspólnotami Europejskimi i  ich państwami członkowskimi, z  jednej strony, a  Republiką Tadżykistanu, z  drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i  Rumunii do Unii Europejskiej (2009/990/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymcza­ sowo od dnia wejścia w  życie Umowy o  partnerstwie i współpracy z Republiką Tadżykistanu. Protokół powinien zostać zawarty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133 i 181a, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Ener­ gii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczegól­ ności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), po zatwierdzeniu przez Radę, zgodnie z  art.  101 Traktatu usta­ nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1 Niniejszym w imieniu Wspólnoty, Europejskiej Wspólnoty Ener­ gii Atomowej oraz państw członkowskich zatwierdza się Proto­ kół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i  ich państwami członkowskimi, z  jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Artykuł  2 Przewodniczący Rady w  imieniu Wspólnoty i  jej państw człon­ kowskich składa powiadomienie przewidziane w art. 3 protoko­ łu. Przewodniczący Komisji równocześnie składa tego rodzaju powiadomienie w  imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Protokół do Umowy o  partnerstwie i  współpracy pomię­ dzy Wspólnotami Europejskimi i  ich państwami człon­ kowskimi, z  jednej strony, a  Republiką Tadżykistanu, z  drugiej strony, w  celu uwzględnienia przystąpienia Re­ publiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został pod­ pisany w  imieniu Wspólnoty i  państw członkowskich w dniu 24 czerwca 2008 r. zgodnie z decyzją Rady z dnia 25 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1)  Opinia z  dnia 2  września 2008  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/53

PROTOKÓŁ do Umowy o  partnerstwie i  współpracy ustanawiającej współpracę między Wspólnotami Europejskimi i  ich państwami członkowskimi, z  jednej strony, a  Republiką Tadżykistanu, z  drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i  Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,

L 350/54

PL z jednej strony, oraz REPUBLIKA TADŻYKISTANU, z drugiej strony,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 3 z 200929.12.2009

  Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.