Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 49

Strona 1 z 9
31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/49

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)” (2009/1024/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(typ D + C), a wizy tranzytowe (typ B) zostaną połączone z wizami krótkoterminowymi (typ C).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wyko­ nawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1), w szczególności jego art. 1 ust. 2, uwzględniając inicjatywę Republiki Czeskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Specyfikacje techniczne sieci konsultacji Schengen powinny zatem zostać odpowiednio zmienione i powinny mieć zastosowanie od dnia, w którym zacznie być stosowany kodeks wizowy.

(7)

Sieć konsultacji Schengen została stworzona po to, by organy centralne państw członkowskich mogły się konsultować w sprawie wniosków wizowych składanych przez obywateli z niektórych krajów trzecich. Art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiają­ cego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (2) zmienia obecne zasady mające zastosowanie, w przypadku gdy państwo członkowskie wymaga od organów centralnych innych państw członkowskich, by zasięgnęły opinii jego organów centralnych przy rozpat­ rywaniu wniosków złożonych przez obywateli niektó­ rych państw trzecich lub obywateli tych państw należą­ cych do szczególnych kategorii. Należy odpowiednio zmienić specyfikacje techniczne sieci konsultacji Schengen. Art. 31 kodeksu wizowego daje państwu członkow­ skiemu możliwość wymagania, by jego organy centralne były informowane o wizach (oprócz wiz lotniskowych) wydanych przez inne państwa członkowskie obywatelom określonych państw trzecich lub obywatelom tych państw należącym do szczególnych kategorii. Przekazywanie takich informacji wymaga stworzenia nowego formularza na użytek sieci konsultacji Schengen. W dniu, w którym zacznie być stosowany kodeks wizowy, zniesione zostaną wizy pobytowe długotermi­ nowe, ważne równocześnie jako wizy krótkoterminowe

(2)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stano­ wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Biorąc pod uwagę, że niniejsza decyzja ma na celu rozwój dorobku Schengen, Dania, zgodnie z art. 4 tego protokołu, zadecyduje w terminie sześciu miesięcy po podjęciu decyzji przez Radę w kwestii niniejszej decyzji czy dokona jej trans­ pozycji do swego prawa krajowego.

(8)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen – w rozumieniu umowy zawartej przez Radę Unii Europej­ skiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii o włączeniu tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3) – które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stoso­ wania tej umowy (4).

(3)

(9)

(4)

(5)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen – w rozumieniu umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wpro­ wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5) – które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE, interpretowanej łącznie z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (6) w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej tej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 9 z 200931.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.