Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 68

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 68

L 353/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski (2009/1025/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członka: — Konstanty DOMBROWICZ, prezydent miasta Bydgoszczy (zmiana mandatu), — Marcin JABŁOŃSKI, marszałek województwa lubuskiego, — Jan KOZŁOWSKI, marszałek województwa pomorskiego; oraz b) na stanowisko zastępcy członka: — Władysław HUSEJKO, marszałek województwa zachod­ niopomorskiego, — Elżbieta RUSIELEWICZ, radna miasta Bydgoszczy. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305, uwzględniając wniosek rządu Polski, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Rafała DUTKIE­ WICZA, Krzysztofa SZYMAŃSKIEGO i Brunona SYNAKA. Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Norberta OBRYCKIEGO. Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Konstantego DOMBROWICZA na członka Komitetu Regionów,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. Artykuł 1 W imieniu Rady

A. CARLGREN

Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 68 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

    Uzupełnienie

  • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

    Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

  • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

  • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

  • Dz. U. L353 - 9 z 200931.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

  • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

    Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.