Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 59

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1)

Data ogłoszenia:2009-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 59

Strona 1 z 3
5.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/59

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/1) (2009/101/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 18 ust. 2 oraz art. 20 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wanych jako zabezpieczenie. Ochrona Eurosystemu przed ryzykiem kredytowym wymaga wprowadzenia limitów w zakresie wykorzystywania niezabezpieczonych obligacji bankowych jednego emitenta jako zabezpie­ czenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 Zmiany w załączniku I W załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Weryfikacja KBC przesyłają EBC szczegółowe dane dotyczące dokumentów oraz środków, za pomocą których zamierzają dostosować się do niniejszych wytycznych w terminie do dnia 30 stycznia 2009 r. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2009 r. Artykuł 1 stosuje się od dnia 1 marca 2009 r. Artykuł 4 Adresaci Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefi­ niowania instrumentów i procedur, które mają być stoso­ wane przez Eurosystem, składający się z krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”), oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tak aby możliwe było prowadzenie polityki pieniężnej w jednolity sposób we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, niezbędne jest wprowadzenie zmian w definiowaniu i wdrażaniu jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu. W szczególności konieczna jest zmiana wymogów ratin­ gowych dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz wyłączenie niektórych kategorii takich papierów wartościowych z operacji kredytowych Euro­ systemu w celu wypełnienia wymogu określonego w art. 18 ust. 1 Statutu ESBC, zgodnie z którym wszystkie operacje kredytowe przeprowadzane z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku powinny być właściwie zabezpieczone. Jednym ze sposobów ochrony przed ryzykiem, który może zostać zastosowany w ramach Eurosystemu w celu zapewnienia właściwej ochrony przed ryzykiem w myśl art. 18 ust. 1 Statutu ESBC jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących emitentów lub aktywów stoso­

(2)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 20 stycznia 2009 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

(3)

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

L 36/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 wprowadza się następujące zmiany: 1) w punkcie 6.2.1 (nagłówek „Rodzaj aktywów”) litera c) akapitu czwartego otrzymuje brzmienie: „c) nie mogą składać się – w całości ani w części, faktycznie ani potencjalnie – z papierów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych ani z podobnych wierzytelności wynikających z przeniesienia ryzyka kredytowego za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych lub transzy innych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (*). Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wyemitowane przed dniem 1 marca 2009 r. są zwolnione z obowiązku niezawierania transz innych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami do dnia 1 marca 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 36 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 84 z 20095.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3)

 • Dz. U. L36 - 69 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 227/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Farice hf. (Islandia)

 • Dz. U. L36 - 62 z 20095.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 94/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L36 - 46 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2008/21)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20095.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2008/13)

 • Dz. U. L36 - 22 z 20095.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/22)

 • Dz. U. L36 - 18 z 20095.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L36 - 15 z 20095.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L36 - 8 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (1)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 20095.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.