Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2
, w szczególności w odniesieniu do celu w zakresie deficytu na rok 2009; b) działania szczególne mające na celu ograniczenie wydatków w ramach planowanego procesu konsolidacji; c) postępy w realizacji reformy dotyczącej zarządzania budżetem poprzez wzmocnienie ram instytucjonalnych i wprowadzenie średnioterminowych zasad podatkowych zgodnych z projektem, który jest obecnie dyskutowany w węgierskim parlamencie; d) reformy regulacji i nadzoru sektora finansowego i zwiększanie możliwości władz w zakresie skutecznego przeciwdziałania problemom związanym z wypłacalnością i płynnością; oraz e) inne działania z zakresu reform strukturalnych wspierane w kontekście strategii lizbońskiej, takie jak zwiększenie zachęt do podejmowania pracy, mające na celu zwiększenie zatrudnienia i poprawę długoterminowej stabilności finansów publicznych. Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Komisja uzgadnia z władzami Węgier, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, szczegółowe warunki związane z pomocą finansową i dotyczące polityki gospodar­ czej, zgodnie z art. 3 ust. 4. Warunki te są określane w protokole ustaleń zgodnie ze zobowiązaniami i zaleceniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Szczegółowe warunki finansowe są określane przez Komisję w umowie pożyczki.

3. Komisja we współpracy z KEF weryfikuje w regularnych odstępach czasu, czy związane z pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej zostały spełnione. Komisja informuje KEF o ewentualnym refinansowaniu pożyczek lub zmianie warunków finansowych.

Artykuł 3 1. Pomoc finansowa Wspólnoty jest udostępniana Węgrom przez Komisję w nie więcej niż pięciu transzach, których wyso­ kość jest określana w protokole ustaleń.

2. Pierwsza transza jest uruchamiana pod warunkiem wejście w życie umowy pożyczki i protokołu ustaleń oraz na podstawie złożenia do parlamentu węgierskiego nowelizacji projektu budżetu na rok 2009, mającej na celu osiągnięcie deficytu w wysokości 2,6 % PKB i obejmującej stanowiące jego podstawę środki odnoszące się do budżetu. 3. Jeżeli będzie to wymagane w celu finansowania pożyczki, dozwolone jest ostrożne dokonywanie transakcji swapów procentowych z partnerami posiadającymi najwyższą wiarygod­ ność kredytową.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2008 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

4. Komisja po uzyskaniu opinii KEF podejmuje decyzję o uruchomieniu kolejnych transz. Wypłata każdej następnej transzy jest uzależniona od zadowalających wyników realizacji nowego programu gospodarczego węgierskiego rządu, wspiera­

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 14 z 20096.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L37 - 9 z 20096.2.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 8 z 20096.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 7 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L37 - 4 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające wykaz państw wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94

 • Dz. U. L37 - 3 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 lutego 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2009 r.

 • Dz. U. L37 - 1 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 0 z 20096.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.