Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 5

Strona 1 z 2
6.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty (2009/102/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkow­ skich (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

(4)

sowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich, który został ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 332/2002. Pomoc ta powinna zostać udzielona w powiązaniu z pożyczką Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości 10,5 mld SDR (ok. 12,5 mld EUR) na podstawie promesy kredytowej, która ma zostać zatwierdzona w dniu 6 listopada 2008 r. Bank Światowy również zgodził się udzielić Węgrom pożyczki w wysokości 1 mld EUR.

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym (KEF),

a także mając na uwadze, co następuje:

Pomocą tą powinna zarządzać Komisja, która, po konsul­ tacji z KEF, powinna uzgadniać z władzami Węgier szczegółowe warunki związane z pomocą finansową i dotyczące polityki gospodarczej. Warunki te należy określić w protokole ustaleń. Szczegółowe warunki finan­ sowe powinny zostać określone przez Komisję w umowie pożyczki.

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2009/103/WE (2) Węgrom zostanie udzielona wzajemna pomoc.

(5)

(2)

Mimo spodziewanej poprawy na rachunku obrotów bieżących, zewnętrzne potrzeby finansowe Węgier w latach 2008 i 2009 są szacowane na 20 mld EUR, ponieważ niedawny rozwój sytuacji na rynkach finanso­ wych może pociągnąć za sobą poważne niekorzystne zmiany na rachunku obrotów kapitałowych i rachunku finansowym w bilansie płatniczym w związku z szybszym odpływem aktywów netto z inwestycji port­ felowych.

Celem udzielanej pomocy finansowej powinno być wsparcie równowagi bilansu płatniczego na Węgrzech i przyczynienie się w ten sposób do zrealizowania rządo­ wego programu gospodarczego w obecnych warunkach gospodarczych i finansowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Wspólnota udziela Węgrom średnioterminowej pożyczki do maksymalnej wysokości 6,5 mld EUR, przy czym średni okres wymagalności pożyczki wynosi nie dłużej niż 5 lat.

(3)

Właściwe jest udzielenie Węgrom wsparcia wspólnoto­ wego do maksymalnej wysokości 6,5 mld EUR w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finan­

Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1. (2) Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(1)

2. Ta pomoc finansowa Wspólnoty jest udostępniana przez okres dwóch lat, począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji.

L 37/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2009

Artykuł 2 1. Pomocą zarządza Komisja w sposób zgodny ze zobowią­ zaniami Węgier i zaleceniami Rady, w szczególności w związku z realizacją krajowego programu reform, programu konwer­ gencji oraz procedury nadmiernego deficytu.

nego porozumieniem z MFW i zawartego w przyszłym programie konwergencji Węgier, oraz – w szczególności – od spełnienia szczegółowych warunków dotyczących polityki gospodarczej określonych w protokole ustaleń. Warunki dotyczące polityki gospodarczej obejmują m.in.: a) postępy w konsolidacji fiskalnej zaplanowane przez rząd w kontekście jego nowego programu gospodarczego stosownie do zalecenia Rady w sprawie procedury nadmier­ nego deficytu z dnia 10 października 2006 r. oraz opinii Rady na temat aktualizacji programu konwergencji z listopada 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 14 z 20096.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L37 - 9 z 20096.2.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 8 z 20096.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 7 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L37 - 4 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające wykaz państw wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94

 • Dz. U. L37 - 3 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 lutego 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2009 r.

 • Dz. U. L37 - 1 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 0 z 20096.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.