Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom pomocy wzajemnej

Data ogłoszenia:2009-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 7

6.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/7

DECYZJA RADY z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom pomocy wzajemnej (2009/103/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 119,

Rada dokonuje regularnie przeglądów polityki gospodar­ czej prowadzonej przez Węgry, głównie w kontekście corocznych przeglądów węgierskiego zaktualizowanego programu konwergencji i realizacji krajowego programu reform, systematycznego przeglądu postępów Węgier w związku z zaleceniem Rady dotyczącym procedury nadmiernego deficytu oraz w kontekście sprawozdania z konwergencji. Mimo spodziewanej poprawy na rachunku obrotów bieżących w 2008 i 2009 r. Węgry będą miały znaczące potrzeby finansowe (szacowane na ok. 20 mld EUR), ponieważ niedawny rozwój sytuacji na rynkach finanso­ wych wskazuje na możliwość poważnych niekorzystnych zmian na rachunku obrotów kapitałowych i rachunku finansowym w bilansie płatniczym w związku z szybszym odpływem aktywów netto z inwestycji port­ felowych. Władze węgierskie zwróciły się do Wspólnoty, między­ narodowych instytucji finansowych i innych krajów o udzielenie znacznej pomocy finansowej na potrzeby wsparcia równowagi bilansu płatniczego i osiągnięcia poziomu rezerw dewizowych zgodnego z zasadą ostroż­ ności. Równowaga bilansu płatniczego Węgier jest w poważnym stopniu zagrożona, w związku z czym uzasadnione jest pilne udzielenie przez Wspólnotę wzajemnej pomocy finansowej,

(4)

uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Od połowy 2006 r. węgierskie władze podejmują poważne działania w celu ograniczenia narosłej nierów­ nowagi wewnętrznej i zewnętrznej tego kraju. Podczas ostatnich dwóch lat udało się im wprawdzie uzyskać wymierne rezultaty, w tym znacznie zredukować deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz stop­ niowo obniżyć deficyt obrotów bieżących, jednak od początku października 2008 r. węgierskie rynki finan­ sowe znalazły się pod dużą presją.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

W październiku 2008 r. władze węgierskie przyjęły kompleksowy program gospodarczy, który miał przy­ wrócić zaufanie inwestorów i zmniejszyć utrzymujące się od kilku tygodni napięcia na węgierskich rynkach finansowych. Program ten obejmował środki, które miały zagwarantować systemowi bankowemu dosta­ teczną płynność i finansowanie, działania zapewniające właściwą kapitalizację banków oraz plany mające dopro­ wadzić do równowagi budżetowej i ograniczenia potrzeb finansowych. W szczególności rząd węgierski skorygował m.in. docelową wysokość deficytu na 2008 r. z 4 % PKB do 3,4 % PKB i na 2009 r. – z 3,2 % PKB do 2,6 % PKB. Powyższy program gospodarczy, a w szczególności wyznaczone w nim cele budżetowe, znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie państwa i w programie konwergencji, który obejmuje również inne działania strategiczne i reformy strukturalne.

Artykuł Wspólnota udzieli Węgrom wzajemnej pomocy. Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2008 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 14 z 20096.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L37 - 9 z 20096.2.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 8 z 20096.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 5 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L37 - 4 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające wykaz państw wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94

 • Dz. U. L37 - 3 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 lutego 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2009 r.

 • Dz. U. L37 - 1 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 0 z 20096.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.