Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 8

L 37/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (2009/104/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania nie­ których postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem zatwierdzić wyżej wymienioną wymianę listów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych, Artykuł 1

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 18 Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (zwanej dalej „Umową w sprawie handlu winem”) Republika Chile została poinformowana w dniu 11 października 2006 r. o zatwierdzeniu we Wspólnocie nowych praktyk enologicznych. Uwzględniając wnioski z trzeciego posiedzenia Wspól­ nego Komitetu UE i Chile ds. Umowy w sprawie Handlu Winem, które odbyło się w Santiago de Chile w dniu 10 stycznia 2008 r., należy wprowadzić zmiany w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem, tak aby uwzględniał on nowe praktyki enologiczne zatwier­ dzone we Wspólnocie. Wspólnota Europejska i Republika Chile wynegocjowały zatem, zgodnie z art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem, porozumienie w formie wymiany listów w celu wprowadzenia zmian w dodatku V do tej umowy.

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile zmieniające dodatek V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony. Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do podpisania wymiany listów, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 14 z 20096.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L37 - 9 z 20096.2.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 7 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L37 - 5 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L37 - 4 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające wykaz państw wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94

 • Dz. U. L37 - 3 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 lutego 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2009 r.

 • Dz. U. L37 - 1 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 0 z 20096.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.