Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 9

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 9

Strona 1 z 2
6.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/9

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

LIST NR 1

List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 4 stycznia 2009 r. Szanowny Panie! Mam zaszczyt odnieść się do art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej umowy. W związku z zatwierdzeniem nowych praktyk enologicznych we Wspólnocie lub wprowadzeniem zmian w tym zakresie, o czym władze Chile zostały poinformowane w dniu 11 październikia 2006 r., oraz uwzględniając wnioski z trzeciego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie Handlu Winem, które odbyło się w Santiago de Chile w dniu 10 stycznia 2008 r., należy zmienić pkt 2 dodatku V (Praktyki i procesy enologiczne oraz specyfikacje produktów) do Umowy w sprawie handlu winem. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby pkt 2 dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem zastąpić tekstem stanowiącym załącznik do niniejszego listu ze skutkiem od dnia otrzymania Pańskiej odpowiedzi potwierdzającej zgodę na przyjęcie treści niniejszego listu. Byłabym zobowiązana za potwierdzenie przez Pana, że Rząd Pana kraju zgadza się z treścią niniejszego listu. Z wyrazami szacunku W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Mariann FISCHER BOEL

L 37/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2009

LIST NR 2

List Chile Bruksela, dnia 8 stycznia 2009 r. Szanowna Pani! Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z datą 4 stycznia o następującej treści: „Mam zaszczyt odnieść się do art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej umowy. W związku z zatwierdzeniem nowych praktyk enologicznych we Wspólnocie lub wprowadzeniem zmian w tym zakresie, o czym władze Chile zostały poinformowane w dniu 11 październikia 2006 r., oraz uwzględniając wnioski z trzeciego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie Handlu Winem, które odbyło się w Santiago de Chile w dniu 10 stycznia 2008 r., należy zmienić pkt 2 dodatku V (Praktyki i procesy enologiczne oraz specyfikacje produktów) do Umowy w sprawie handlu winem. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby pkt 2 dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem zastąpić tekstem stanowiącym załącznik do niniejszego listu ze skutkiem od dnia otrzymania Pańskiej odpowiedzi potwierdzającej zgodę na przyjęcie treści niniejszego listu. Byłabym zobowiązana za potwierdzenie przez Pana, że Rząd Pana kraju zgadza się z treścią niniejszego listu.”. Mam zaszczyt poinformować Panią, że władze Republiki Chile zgadzają się z treścią tego listu. Z wyrazami szacunku W imieniu Republiki Chile

Juan SALAZAR SPARKS

6.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/11

ZAŁĄCZNIK Punkt 2 dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem otrzymuje brzmienie: „2. Wykaz praktyk i procesów enologicznych zatwierdzonych w odniesieniu do win pochodzących ze Wspólnoty, wraz z warunkami ich stosowania lub, w razie ich braku, stosowanych na warunkach określonych w regułach wspólno­ towych: 1) Napowietrzanie lub musowanie przy użyciu argonu, azotu lub tlenu 2) Obróbka cieplna 3) Stosowanie w winach wytrawnych świeżych osadów, które są dobrej jakości, nierozcieńczone i zawierają drożdże powstałe podczas ostatniej winifikacji win wytrawnych 4) Odwirowywanie i filtracja, przy zastosowaniu lub nie środka filtrującego, pod warunkiem że produkt tak przetwarzany nie zawiera żadnych niepożądanych pozostałości 5) Stosowanie drożdży do produkcji wina 6) Stosowanie preparatów ze ścianek komórkowych drożdży 7) Stosowanie poliwinylopolipirolidonu 8) Stosowanie bakterii kwasu mlekowego w zawiesinie winnej 9) Stosowanie dodatku jednej lub kilku następujących substancji wspomagających wzrost drożdży: (i) dodanie: — fosfatu dwuamonowego lub siarczanu amonu — siarczynu amonu lub dwusiarczynu amonu (ii) dodanie chlorowodorku tiaminy 10) Stosowanie ditlenku węgla, argonu lub azotu, osobno lub w połączeniu, wyłącznie w celu wytworzenia atmo­ sfery obojętnej i obróbki produktu w warunkach braku kontaktu z powietrzem 11) Stosowanie dodatku ditlenku węgla 12) Stosowanie ditlenku siarki, wodorosiarczynu potasu lub disiarczynu potasu, który może również nosić nazwę pirosiarczanu potasu 13) Stosowanie dodatku kwasu sorbinowego lub sorbatu potasu 14) Stosowanie dodatku kwasu L–askorbinowego 15) Stosowanie dodatku kwasu cytrynowego w celu stabilizacji wina, pod warunkiem że ostateczna jego zawartość w tak przetwarzanym winie nie przekracza 1 grama na litr 16) Stosowanie kwasu winowego w celu zakwaszenia, pod warunkiem że wstępny poziom kwasowości wina, wyrażony w kwasie winowym, nie wzrósł powyżej 2,5 g/l 17) Stosowanie jednej lub kilku następujących substancji w celu odkwaszania: — obojętny winian potasu — wodorowęglan potasu — węglan wapnia, który może zawierać niewielkie ilości podwójnej soli wapnia kwasów L (+) winowego i L (–) jabłkowego

L 37/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 37 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 14 z 20096.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L37 - 8 z 20096.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku V do Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L37 - 7 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L37 - 5 z 20096.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Węgrom średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L37 - 4 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające wykaz państw wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94

 • Dz. U. L37 - 3 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 lutego 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2009 r.

 • Dz. U. L37 - 1 z 20096.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 0 z 20096.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.