Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 39 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 39 POZ 29

Strona 1 z 2
10.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 120/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

społecznego jest wykonywane zgodnie z prawem wspól­ notowym.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpie­ czenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowa­ dzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 122, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Porozumienia dwustronne dotyczące wykonania prze­ pisów rozporządzenia (EWG) nr 574/72 są wymienione w załączniku 5 do tego rozporządzenia. Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących wydała jednomyślną opinię,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Niektóre państwa członkowskie lub ich właściwe władze zażądały wprowadzenia zmian w załącznikach do rozpo­ rządzenia (EWG) nr 574/72. Proponowane zmiany wynikają z decyzji podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie lub ich właściwe organy wyznaczające organy odpowiedzialne za zagwa­ rantowanie, że ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia

W załącznikach 2–5 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.

L 39/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2009

ZAŁĄCZNIK W załącznikach 2–5 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w sekcji „R. NIDERLANDY” pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Świadczenia rodzinne: ogólna ustawa o zasiłku rodzinnym (Algemene Kinderbijslagwet) i rozporządzenia dotyczące wkładu finanso­ wego na rzecz utrzymania dzieci niepełnosprawnych fizycznie mieszkających w domu z 2000 r. (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG): a) gdy osoba uprawniona do świadczeń zamieszkuje w Niderlandach: — lokalne biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) w dystrykcie, w którym zamieszkuje zainteresowany; b) gdy osoba uprawniona do świadczeń zamieszkuje poza terytorium Niderlandów, ale jej pracodawca zamieszkuje lub ma siedzibę w Niderlandach: — lokalne biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) w dystrykcie, w którym pracodawca zamieszkuje lub ma siedzibę; c) inne przypadki: — Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. Ustawa o opiece nad dzieckiem (Wet Kinderopvang) i ustawa o dodatku na dzieci (Wet op het kindge­ bonden budget): — Urząd Podatkowy/Służby ds. Świadczeń (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.”; b) w sekcji „T. POLSKA” pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Bezrobocie: a) świadczenia rzeczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa; b) świadczenia pieniężne: wojewódzkie urzędy pracy właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 39 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 50 z 200910.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (  Dz.U. L 52 z 27.2.2008)

 • Dz. U. L39 - 34 z 200910.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 565) (1)

 • Dz. U. L39 - 33 z 200910.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty w Bułgarii za brzoskwinie przeznaczone do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 679/2007

 • Dz. U. L39 - 12 z 200910.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L39 - 10 z 200910.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L39 - 8 z 200910.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L39 - 1 z 200910.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L39 - 0 z 200910.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.