Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 4 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8333) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 4 POZ 15

Strona 1 z 2
8.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8333)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/6/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (4), w szczególności jego art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

Komisja przyjęła szereg środków ochronnych dotyczą­ cych grypy ptaków w następstwie pojawienia się ogniska tej choroby w południowo-wschodniej Azji w 2003 r., spowodowanej wysoce zjadliwym wirusem H5N1. Środki te przewidziane są w szczególności w decyzji Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (5), decyzji Komisji 2005/731/WE z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającej dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (6), decyzji Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiającej środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system wczesnego wykry­ wania na obszarach szczególnego ryzyka (7) oraz w decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towa­ rzyszących swoim właścicielom (8).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 146 z 13.6.2003, s. 1. 263 z 8.10.2005, s. 20. 274 z 20.10.2005, s. 93. 274 z 20.10.2005, s. 105. 8 z 13.1.2007, s. 29.

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze­ mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym,

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. (3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4) (5) (6) (7) (8)

L 4/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2009

(3) (4)

Decyzje te stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 nadal występują wśród drobiu i dzikiego ptactwa w krajach trzecich. Ponadto w dalszym ciągu w różnych krajach na całym świecie zdarzają się przy­ padki zakażenia ludzi, a nawet zgony wywołane bliskim kontaktem z zakażonymi ptakami. Istnieje zatem ryzyko rozprzestrzenienia choroby z krajów trzecich do państw członkowskich. W związku z tym, oprócz ograniczania bezpośredniego ryzyka związanego z przywozem drobiu, produktów drobiowych i ptaków domowych, zasadne jest utrzy­ manie środków bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz utrzymanie systemu wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 4 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 19 z 20098.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 w wydatki poniesione przez Grecję, Hiszpanię i Włochy na zakup i modernizację statków żeglownych i statków powietrznych przeznaczonych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8431)

 • Dz. U. L4 - 10 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 grudnia 2008 r. do dnia 2 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L4 - 7 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L4 - 5 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L4 - 4 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 2 stycznia 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L4 - 3 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 2 stycznia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L4 - 1 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 7/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L4 - 0 z 20098.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.