Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 4 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 w wydatki poniesione przez Grecję, Hiszpanię i Włochy na zakup i modernizację statków żeglownych i statków powietrznych przeznaczonych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8431)

Data ogłoszenia:2009-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 4 POZ 19

Strona 1 z 2
8.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 w wydatki poniesione przez Grecję, Hiszpanię i Włochy na zakup i modernizację statków żeglownych i statków powietrznych przeznaczonych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8431)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, greckim i włoskim są autentyczne)

(2009/7/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

Termin płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot wydatków, musi uwzględniać zasady określone w rozporządzeniu (WE) nr 391/2007, jak również średni czas trwania finansowanych projektów. Decyzja Komisji 2008/860/WE (3) w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkow­ skich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybo­ łówstwa na 2008 r. została przyjęta w dniu 29 paździer­ nika 2008 r. Decyzja ta nie obejmowała jednak projektów o budżecie ponad 1 mln EUR, związanych z wydatkami poniesionymi przez Grecję, Hiszpanię i Włochy na zakup i modernizację patrolowych statków żeglownych i statków powietrznych przeznaczonych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej. Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i stawkę wkładu finan­ sowego Wspólnoty oraz ustanowić warunki, na jakich wkład taki może być przyznawany w związku ze wspomnianymi projektami.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przekazały Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na rok 2008 wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach. Wnioski w sprawie środków dotyczących obszaru kontroli i egzekwowania przepisów, wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006, mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

(8)

(2)

Spośród wniosków złożonych przez Hiszpanię dwa projekty zostały ostatecznie odroczone przez przedmio­ towe państwo członkowskie.

(9) (3)

Wnioski o finansowanie wspólnotowe muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej (2).

Dwa wnioski złożone przez Włochy należy uznać za niekwalifikowalne zgodnie ze wspólnotowymi przepi­ sami dotyczącymi zamówień publicznych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (4)

Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i stawkę wkładu finansowego Wspólnoty w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz usta­ nowić warunki, na jakich taki wkład może być przyzna­ wany.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja ustala maksymalną kwotę wkładu finanso­ wego Wspólnoty na rok 2008, stawkę wkładu finansowego Wspólnoty i warunki, na jakich wkład może zostać przyznany w odniesieniu do wydatków poniesionych przez Grecję, Hisz­ panię i Włochy w ramach projektów o budżecie ponad 1 mln EUR na zakup i modernizację patrolowych statków żeglownych i statków powietrznych przeznaczonych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej.

(3) Dz.U. L 303 z 14.11.2008, s. 13.

(5)

Należy ustalić termin składania wniosków o zwrot wydatków przez państwa członkowskie do Komisji w celu ułatwienia zamknięcia zobowiązań pozostających do spłaty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 4 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 15 z 20098.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8333) (1)

 • Dz. U. L4 - 10 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 grudnia 2008 r. do dnia 2 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L4 - 7 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L4 - 5 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L4 - 4 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 2 stycznia 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L4 - 3 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 2 stycznia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L4 - 1 z 20098.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 7/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L4 - 0 z 20098.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.