Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12

Strona 1 z 5
L 40/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d),

(4)

Chrysanthemum stem necrosis virus na roślinach Dendran­ thema (DC.) Des Moul. i Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) na bulwach Solanum tuberosum L. i Stegophora ulmea (Schwei­ nitz: Fries) Sydow & Sydow na roślinach Ulmus L. i Zelkova L., przeznaczonych do sadzenia, z wyjątkiem nasion. Dodatkowo z tego samego powodu należy ogra­ niczyć dalsze rozprzestrzenianie się Paysandisia archon (Burmeister), występującego na niektórych obszarach Wspólnoty na roślinach należących do 11 rodzajów z rodziny Palmae i urzędowo zwalczanego.

po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE wyszczególnia organizmy szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych i ustanawia pewne środki ochronne przeciwko ich wprowadzaniu do państw członkowskich z innych państw członkowskich lub z krajów trzecich.

Nazwy Saissetia nigra (Nietm.) i Diabrotica virgifera Le Conte należy zmienić zgodnie ze zrewidowaną nomen­ klaturą naukową tych organizmów. Nazwę Saissetia nigra (Nietm.) zmieniono na Parasaissetia nigra (Nietner). Diabrotica virgifera Le Conte została podzielona na dwa podgatunki, a mianowicie na Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, występujący w niektórych regionach Wspól­ noty, oraz Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, niewystępujący na obszarze Wspólnoty.

(5)

Należy zatem zmienić wykazy tych organizmów w załącznikach I i II do dyrektywy 2000/29/WE.

(2)

Na podstawie informacji udostępnionych przez państwa członkowskie oraz weryfikacji przez ekspertów załącz­ ników I, II, IV i V do dyrektywy 2000/29/WE należy zmienić wykazy organizmów szkodliwych w załącznikach I i II w celu poprawy ochrony przed wprowadzaniem takich organizmów na teren Wspólnoty. Wszystkie zmiany oparte są na dowodach technicznych i naukowych.

(6)

W związku z tym należy także zmienić odpowiednie wymogi w załącznikach IV i V do dyrektywy 2000/29/WE dotyczące przywozu lub przemieszczania roślin żywicielskich dla organizmów szkodliwych wymie­ nionych w załącznikach I i II z uwzględnieniem zmienio­ nych wykazów w załącznikach I i II.

(3)

Biorąc pod uwagę wzrost międzynarodowych obrotów w handlu roślinami i produktami roślinnymi, we Wspól­ nocie konieczna jest ochrona fitosanitarna przed wpro­ wadzaniem następujących organizmów szkodliwych, o których wiadomo, że nie występowały dotychczas we Wspólnocie: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhyn­ chophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire na roślinach Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., występujące jedynie w Chinach, Kanadzie, Japonii, Mongolii, Republice Korei, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie;

(7)

W załączniku V część B należy zaktualizować kod CN drewna Acer saccharum Marsh. w celu uzupełnienia wykazu kodów CN drewna podlegającego kontroli przy­ wozowej.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I, II, IV i V do dyrektywy 2000/29/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.