Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 26

Strona 1 z 5
L 40/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/109/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew­ nych (1), w szczególności jej art. 13a, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squar­ rosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum i Vicia benghalensis (zwane dalej „gatunkami, o których mowa w motywie 1”).

(2)

Tradycyjna wiedza rolników w połączeniu z ostatnimi wynikami badań wskazują, że niektóre gatunki Legumi­ nosae i Plantago lanceolata, niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG (2), 2002/55/WE (3) lub 2002/57/WE (4) (zwanych dalej „obowiązującym prawodawstwem”), zwłaszcza jeśli są używane w mieszankach z gatunkami objętymi obowiązującym prawodawstwem, są interesujące dla produkcji roślin pastewnych, umożliwiając zrównoważone karmienie zwierząt przez cały rok i przyczyniając się jednocześnie do rehabilitacji gleby na gruntach nieornych lub gruntach uprawnych o niższej przydatności produkcyjnej. Gatunki te to Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medi­ cago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plan­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 125 z 125 z L 193 L 193 11.7.1966, s. 11.7.1966, s. z 20.7.2002, z 20.7.2002, 2298/66. 2309/66. s. 33. s. 74.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 tiret drugie dyrektywy 66/401/EWG jedynie nasiona gatunków roślin wymie­ nionych w obowiązującym prawodawstwie, z wyjątkiem odmian wymienionych w art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 2002/53/WE (5), mogą być wprowadzone do obrotu we Wspólnocie w mieszankach materiału siewnego przezna­ czonych na cele pastewne. W przypadku braku możli­ wości wprowadzenia do obrotu mieszanek zawierających materiał siewny gatunków, o których mowa w motywie 1, rolnicy, którzy chcieliby wykorzystać te gatunki, muszą przewieźć je i wysiać jako oddzielne gatunki lub, w niektórych przypadkach, przygotować mieszanki samemu w gospodarstwie, co pociąga za sobą dodatkowe koszty i nakład pracy. Ponadto istnieje zwiększone ryzyko, że różne gatunki znajdujące się w mieszance będą nierówno rozsiane, gdyż mieszanka nie została przygotowana przez specjalistę.

(3)

(1) (2) (3) (4)

Aby umożliwić wprowadzenie do obrotu mieszanek zawierających gatunki, o których mowa w motywie 1, należy zmienić art. 2 ust. 1 pkt A dyrektywy 66/401/EWG, włączając te gatunki do przedmiotowego artykułu.

(5) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/27

(4)

W celu zdecydowania o takiej zmianie art. 2 ust. 1 pkt A dyrektywy 66/401/EWG należy zebrać informacje na temat wprowadzania do obrotu mieszanek zawierających gatunki, o których mowa w motywie 1. W szczególności należy zweryfikować, czy jeśli gatunki te są używane w mieszankach, istnieje możliwość potwierdzenia w drodze urzędowej kontroli post factum, że zawartość procentowa materiału siewnego w każdym składniku wskazanym na etykiecie opakowania odpowiada skła­ dowi mieszanki, i czy mieszanki z tej samej partii są jednakowe we wszystkich wprowadzonych do obrotu opakowaniach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 12 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.