Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 3

Strona 1 z 3
11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

Szczepienie zwierząt przeciwko chorobie niebieskiego języka przynosi radykalną zmianę stanu odporności populacji podatnych na zakażenie. Państwa członkowskie powinny przedstawić dowody braku występowania ogól­ nych lub szczególnych serotypów wirusa choroby niebie­ skiego języka w części strefy zamkniętej na podstawie wyników programów monitorowania tej choroby wpro­ wadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. W ramach takich programów należy prowa­ dzić bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laborato­ ryjny obejmujący przynajmniej monitorowanie przy użyciu zwierząt wskaźnikowych.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Nadzór laboratoryjny przy użyciu zwierząt wskaźniko­ wych nie powinien być ograniczony wyłącznie do testów serologicznych, lecz może również być realizowany poprzez inne metody diagnostyczne, a mianowicie test na obecność czynnika.

(1)

W dyrektywie 2000/75/WE określono zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka, w tym zasady dotyczące tworzenia stref ochrony i nadzoru, realizacji programów szczepienia oraz zakazu opusz­ czania tych stref przez zwierzęta.

(7)

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 (2) usta­ nowiono zasady dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt, w związku z chorobą niebieskiego języka, wewnątrz i ze strefy ochrony i nadzoru („strefa zamknięta”).

(3)

W załączniku III do rozporządzenia ustanowiono także warunki zwolnienia z zakazu opuszczania, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, wprowadzonego dyrektywą 2000/75/WE.

Szczepienia w przypadku braku występowania wirusa nie powinny być odradzane, a szczepienia ochronne w strefach zamkniętych, w których nie występuje wirus, powinny być kontynuowane. Jednakże zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE szczepienie przeciwko chorobie niebieskiego języka jest dopuszczone wyłącznie w strefie ochrony. W art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 przewidziano, że właściwy organ zezwala na przemieszczenia zwierząt wewnątrz tej samej strefy zamkniętej, w której występuje ten sam serotyp lub te same serotypy wirusa choroby niebieskiego języka, pod warunkiem, że zwierzęta podlegające przemieszczeniu nie wykazują żadnych objawów klinicznych choroby niebieskiego języka w dniu transportu, przyjmując, że zwierzęta te nie stanowią dodatkowego zagrożenia dla zdrowia zwierząt.

(8)

(4)

Według opinii panelu naukowego ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt EFSA w sprawie wektorów i szczepionek (3), przyjętej w dniu 27 kwietnia 2007 r., szczepienie jest odpowiednim środkiem służącym kontroli choroby niebieskiego języka oraz zapobieganiu ogniskom tej choroby i ograniczania strat hodowców.

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. (2) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37. (3) Dziennik EFSA (2007) 479, s. 1–29.

Obszary, gdzie zastosowano szczepienie oraz gdzie nie występuje przynajmniej jeden szczególny serotyp wirusa choroby niebieskiego języka, stanowią mniejsze zagro­ żenie niż inne obszary będące częścią strefy zamkniętej, w której występuje wirus.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 12 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.