Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 58

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 58

L 40/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2009

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 3 z dnia 5 stycznia 2008 r.) Strony 8 i 9, załącznik „Tabele korelacji, o których mowa w art. 19”, tabele korelacji zastępuje się tabelami w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK TABELE KORELACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19 1. Rozporządzenie (WE) nr 2702/1999

Rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5, ustęp 1 Artykuł 5, ustęp 2 Artykuł 6 Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy Artykuł 7, ustęp 1 akapit drugi i ustęp 2 Artykuł 7, ustęp 3 Artykuł 7 ustępy 4 i 6 Artykuł 7 ustęp 5 — Artykuł 7a Artykuł 8 ustępy 1 i 2 Artykuł 8 ustępy 3 i 4 Artykuł 9 ustępy 1–4 — Artykuł 9 ustęp 5 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 12a Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 ustęp 2 Artykuł 4 ostatni akapit Artykuł 4 akapit pierwszy Artykuł 5 ustęp 2 Artykuł 6 ustęp 2 Artykuł 6 ustęp 1 Artykuł 7 ustęp 1 Artykuł 7 ustęp 2 Artykuł 8 Artykuł 11 ustęp 2 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 ustępy 1 i 3 Artykuł 12 Artykuł 13 ustępy 1–4 Artykuł 13 ustęp 5 Artykuł 13 ustęp 6 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20

11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/59

2. Rozporządzenie (WE) nr 2826/2000

Rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi i ustęp 2 Artykuł 6 ustęp 3 Artykuł 6 ustępy 4 i 6 Artykuł 6 ustęp 5 Artykuł 7 Artykuł 7a Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 ustęp 1 Artykuł 10 ustępy 2 i 3 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 13a Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 ustęp 1 Artykuł 4 akapit pierwszy Artykuł 5 ustęp 1 Artykuł 6 ustęp 1 Artykuł 7 ustęp 1 Artykuł 7 ustęp 2 Artykuł 8 Artykuł 11 ustęp 2 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 ustęp 1 Artykuł 13 Artykuł 11 ustęp 3 Artykuł 12 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 — Artykuł 20”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 12 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L40 - 7 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.