Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (1)

Data ogłoszenia:2009-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 7

Strona 1 z 5
11.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przyjęcie w tej dziedzinie zharmonizowanych przepisów wspólnotowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Kokcydiostatyki i histomonostatyki są substancjami mają­ cymi na celu zniszczenie lub zahamowanie wzrostu pierwotniaków. Mogą one być między innymi dopusz­ czone do stosowania jako dodatki paszowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwie­ rząt (2). W zezwoleniach na stosowanie kokcydiosta­ tyków i histomonostatyków jako dodatków paszowych określone są szczególne warunki stosowania, takie jak docelowy gatunek lub kategoria zwierząt, dla których przeznaczone są dodatki. Podmioty branży paszowej mogą w ramach jednego zakładu wytwarzać różnorodne pasze, a różne rodzaje produktów mogą być produkowane bezpośrednio po sobie na tej samej linii produkcyjnej. Może wystąpić sytuacja, w której nieuniknione śladowe ilości danego produktu pozostają wciąż na linii produkcyjnej w momencie rozpoczęcia produkcji innego produktu paszowego. Takie przeniesienie substancji z jednej partii produkcyjnej do drugiej określa się mianem „zanieczy­ szczenia krzyżowego”, a dojść do niego może na przy­ kład przy stosowaniu kokcydiostatyków lub histomonos­ tatyków jako dopuszczonego dodatku paszowego. W rezultacie kolejna produkowana pasza może ulec zanieczyszczeniu technicznie niemożliwymi do unik­ nięcia śladowymi ilościami wymienionych substancji obecnymi w paszy, w odniesieniu do której nie zezwo­ lono na stosowanie kokcydiostatyków lub histomonosta­ tyków, na przykład paszy przeznaczonej dla gatunków lub kategorii zwierząt nieprzewidzianych w zezwoleniu na stosowanie dodatku. Takie nieuniknione zanieczy­ szczenie krzyżowe może nastąpić na wszystkich etapach produkcji i przetwarzania pasz, a także podczas ich prze­ chowywania i transportu. W celu zapobieżenia przyjęciu przez państwa członkow­ skie przepisów krajowych dotyczących nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego dopuszczonymi kokcydios­ tatykami lub histomonostatykami pasz, dla których nie są one przeznaczone, i ich obecności w pochodnych środkach spożywczych, które to przepisy zakłócałyby funkcjonowanie rynku wewnętrznego, konieczne jest

Substancje czynne występujące w dopuszczonych kokcy­ diostatykach i histomonostatykach pochodzące z nieunik­ nionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone, uznaje się za substancje niepożądane w paszach zwierzęcych w rozumieniu dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (3), a ich obecność nie powinna zagrażać zdrowiu zwierząt, ludzi i środowisku. Dlatego w dyrektywie Komisji 2009/8/WE zmieniającej załącznik I dyrektywy 2002/32/WE (4) ustalono maksymalne zawartości takich substancji w paszach zwierzęcych.

(5)

(2)

Obecność kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzy­ żowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone, nawet poniżej maksymalnych zawartości ustalonych na podstawie dyrektywy 2002/32/WE, może skutkować obecnością pozostałości tych substancji w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 40 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 58 z 200911.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (  Dz.U. L 3 z 5.1.2008)

 • Dz. U. L40 - 56 z 200911.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/116/WPZiB z dnia 10 lutego 2009 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L40 - 38 z 200911.2.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 16 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L40 - 37 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 36 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 35 z 200911.2.2009

  Zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L40 - 33 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 „Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (1)

 • Dz. U. L40 - 31 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200911.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A) dyrektywy 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 724) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego w paszach, dla których nie są one przeznaczone (1)

 • Dz. U. L40 - 12 z 200911.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L40 - 3 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwierząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200911.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 0 z 200911.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.