Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 12

Strona 1 z 3
L 41/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2009

DECYZJA RADY z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie teksty w języku czeskim i niemieckim są autentyczne)

(2009/118/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo­ pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

W przypadku braku środków szczególnych, zgodnie z zasadą terytorialności, konieczne byłoby ustalenie w odniesieniu do każdej dostawy towarów i świadczonej usługi oraz każdego wewnątrzwspólnoto­ wego nabycia towarów, czy miejscem opodatkowania jest Republika Czeska czy też Republika Federalna Niemiec. Prace na moście granicznym przeprowadzone na teryto­ rium Republiki Czeskiej podlegałyby czeskiemu podat­ kowi od wartości dodanej, natomiast prace przeprowa­ dzone na terytorium Niemiec podlegałyby niemieckiemu podatkowi od wartości dodanej. Celem niniejszego odstępstwa jest zatem uproszczenie procedury pobierania podatku od wartości dodanej od budowy i utrzymania odnośnych mostów przez trakto­ wanie każdego mostu jako znajdującego się wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, które jest odpowie­ dzialne za jego budowę lub utrzymanie zgodnie z umową. Mosty graniczne istniejące lub planowane w momencie przyjęcia umowy określono w załączniku do niniejszej decyzji. Dodatkowe mosty mogą jednak zostać w przyszłości włączone do zakresu stosowania umowy w drodze wymiany not dyplomatycznych i odstępstwo powinno zatem również mieć zastosowanie do takich dodatkowych mostów zgodnie z rozszerzoną umową. Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na zasoby własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej,

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 19 maja 2008 r. Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec zwróciły się z wnioskami o upoważnienie do stosowania szczegól­ nych środków podatkowych w odniesieniu do budowy i utrzymania niektórych mostów granicznych pomiędzy tymi dwoma krajami na podstawie umowy zawartej między Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec w sprawie odpowiedzialności za budowę i utrzymanie mostów granicznych („umowa”).

(6)

(7) (2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pismem z dnia 2 października 2008 r. pozostałe państwa członkowskie o wnioskach złożonych przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec. Pismem z dnia 7 października 2008 r. Komisja zawiadomiła Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosków.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Republikę Czeską i Republikę Fede­ ralną Niemiec, na warunkach określonych w art. 2 i 3 niniejszej decyzji, do stosowania środków stanowiących odstępstwo od dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do budowy i późniejszego utrzymania jednego planowanego mostu granicz­ nego oraz utrzymania dwudziestu dwóch istniejących mostów granicznych, które to mosty położone są częściowo na teryto­ rium Republiki Czeskiej, a częściowo na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, na podstawie umowy zawartej między Republiką Czeską i republiką Federalną Niemiec w sprawie odpowiedzialności za budowę i utrzymanie mostów granicz­ nych („umowa”). Szczegóły dotyczące odnośnych mostów okre­ ślone są w załączniku do niniejszej decyzji. Upoważnienie to stosuje się również do budowy i utrzymania wszelkich dodat­ kowych mostów włączonych do zakresu stosowania umowy w drodze wymiany not dyplomatycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 32 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

 • Dz. U. L41 - 28 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

 • Dz. U. L41 - 26 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 24 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 17 z 200912.2.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.