Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 17

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 17

Strona 1 z 8
12.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/17

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785) (2009/120/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NINIEJSZYM ZALECA:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 77 i 124,

Sekcja 1 – Cel i zakres Niniejsze zalecenie określa cechy referencyjne systemu NMAC prowadzonego przez operatora, które są zgodne z zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005. Niektóre cechy określone w niniejszym zaleceniu odnoszą się tylko do tych obiektów, w których prowadzona jest odpowiednia działalność (3). Sekcja 2 – Terminy i definicje 1. „Bariery fizyczne” – strukturalna cecha obiektu, pojemnika lub urządzenia, służąca do ustanowienia fizycznej odrębności strefy lub sztuki materiału (w tym sprzętu zabezpieczającego i danych) oraz do zapewnienia ciągłości informacji na temat strefy lub sztuki materiału poprzez zapobieganie niezauważo­ nemu dostępowi do materiałów jądrowych lub innych, ich prze­ mieszczaniu oraz ingerencji dotyczącej sztuk materiału posiada­ jących bariery fizyczne. Jako przykłady posłużyć mogą ściany pomieszczenia magazynowego lub zbiornika magazynowego, pojemniki do transportu oraz pojemniki do składowania. 2. „Działanie naprawcze” oznacza działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny wykrytej rozbieżności w NMAC, nieprawidłowości lub innej niepożądanej sytuacji. Działanie naprawcze podejmuje się, aby zapobiec ponownemu wystą­ pieniu niepożądanego zjawiska. Istnieje różnica między korektą a działaniem naprawczym. 3. „Przetwarzanie danych” oznacza etap pomiędzy opracowa­ niem wyników pomiaru i danych dotyczących monitorowania materiału a przygotowaniem szeregu sprawozdań wymaganych prawnie, dokumentów pomocniczych na potrzeby weryfikacji przez Euratom oraz wewnętrznych dokumentów roboczych dotyczących monitorowania materiału przez sam obiekt.

(3) Odniesienia do pomiaru i testów bilansu materiałowego nie będą dotyczyć obiektu, który nie podlega pomiarowi.

(1)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (1) określiło charakter i zakres wymagań przewidzianych w art. 79 traktatu Euratom w celu umożliwienia ewidencji wykorzystywanych lub produkowanych rud, materiałów wyjściowych i spe­ cjalnych materiałów rozszczepialnych.

(2)

Artykuł 7 rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005 zobo­ wiązuje operatorów obiektów jądrowych do prowadzenia systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych oraz określa wymagania dla takiego systemu. Dokument roboczy Komisji „Wdrażanie środków bezpie­ czeństwa traktatu Euratom” (IETS) (2) zobowiązuje Komisję do przygotowania ram odniesienia w zakresie wysokiej jakości systemów ewidencji i kontroli mate­ riałów jądrowych (ang. nuclear material accountancy and control, NMAC). Stwierdza się w nim również, że jednym z działań nadzorczych Komisji będzie audyt systemów NMAC prowadzonych przez operatorów obiektów jądro­ wych.

(3)

(4)

W roku 2007 Europejskie Stowarzyszenie Badań i Rozwoju w Dziedzinie Zabezpieczeń (ESARDA) przed­ stawiło wytyczne w sprawie dobrych praktyk w dziedzinie systemów ewidencji i kontroli materiałów jądrowych dotyczące tych elementów systemu NMAC, które można poddać audytowi, oraz określające ewen­ tualne kryteria ustalania oceny jakości w odniesieniu do każdego z tych elementów,

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2005, s. 1. (2) SEC(2007) 293.

L 41/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2009

4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 32 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

 • Dz. U. L41 - 28 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

 • Dz. U. L41 - 26 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 24 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 12 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.