Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 24

L 41/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2009

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 8 i art. 61–63 oraz protokoły 3 i 26,

pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów. W skardze podniesiono, że przedsiębiorstwu uboju reniferów Boalvvir BA udzielono między lipcem 2004 r. a listopadem 2006 r. pomocy państwa w wysokości ok. 7,2 mln NOK (ok. 910 000 EUR) ze środków „Reindriftens Utviklingsfond” (4). Dotacje zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności. Skarżący nie przestawił informacji, z których wyni­ kałoby, że Boalvvir BA prowadzi inną działalność poza ubojem reniferów.

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 5 i 24,

W piśmie z dnia 16 października 2007 r. (zdarzenie nr 447285) Urząd potwierdził przyjęcie skargi.

UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 ust. 3 w części I oraz art. 4 ust. 2

w części II Protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale,

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 6 grudnia 2007 r. (zdarzenie nr 456147) Urząd poinformował skarżącego, że Dyrekcja ds. Konkurencji i Pomocy Państwa (5) w Urzędzie wstępnie stwierdziła, iż skarga dotyczy produktów niewchodzących w zakres zastosowania Porozumienia EOG, a tym samym uznała, że Urząd nie jest właściwy do rozpatrzenia tej sprawy. Skarżącego poinformo­ wano, że o ile nie przedłoży w ciągu dwóch miesięcy od otrzy­ mania pisma dodatkowych informacji, które przekonają Dyrekcję, iż środek stanowiący przedmiot skargi wchodzi w zakres zastosowania Porozumienia EOG, Dyrekcja zapropo­ nuje Kolegium Urzędu zamknięcie sprawy bez podejmowania dalszych działań.

1. Stan faktyczny W dniu 11 października 2007 r. Urząd otrzymał skargę (zdarzenie nr 446496) dotyczącą podejrzenia udzielenia

(1) Zwany dalej „Urzędem”. (2) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. (3) Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”.

Skarżący nie odpowiedział na pismo Urzędu z dnia 6 grudnia 2007 r.

(4) „Fundusz rozwoju hodowli reniferów”. (5) Zwana dalej „Dyrekcją”.

12.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/25

2. Ocena Urząd zwraca uwagę, że, aby postanowienia art. 61–63 Poro­ zumienia EOG dotyczące pomocy państwa mogły mieć zasto­ sowanie, pomoc państwa musiałaby zostać udzielona przedsię­ biorstwom zaangażowanym w wytwarzanie produktów obję­ tych zakresem przedmiotowym Porozumienia EOG. Artykuł 8 ust. 3 Porozumienia EOG stanowi: „Postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono inaczej, tylko do: a) produktów objętych rozdziałami 25–97 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, z wyłączeniem produktów wymienionych w Protokole 2; b) produktów wyszczególnionych w Protokole 3, podlegających szczególnym uzgodnieniom określonym w tym Protokole”. Artykuł 8 ust. 3 Porozumienia EOG ogranicza przedmiotowy zakres zastosowania Porozumienia EOG do wskazanych powyżej produktów, chyba że ustalono inaczej w Porozumieniu. Renifery i produkty wytwarzane z reniferów nie wchodzą w zakres zastosowania Porozumienia, ponieważ nie zostały objęte rozdziałami 25–97 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (SZ) ani wyszcze­ gólnione w Protokole 3 do Porozumienia EOG. Odbiorca domniemanej pomocy w omawianej sprawie to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie uboju reni­ ferów. Produkty wytwarzane przez ubojnie reniferów objęte są rozdziałami 02, 05, 15, 16 i 23 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (SZ), dlatego nie wchodzą w przedmiotowy zakres zastosowania Porozumienia EOG. Produktów tych nie objęto także Protokołem 3 do Porozu­ mienia EOG. Skarga dotyczy więc domniemanej pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw zaangażowanych w wytwarzanie produktów niewchodzących w zakres przedmiotowy Porozumienia EOG, zdefiniowany w art. 8 ust. 3 Porozumienia EOG.

W oparciu o powyższe przesłanki Urząd doszedł do wniosku, że przedmiot skargi znajduje się poza zakresem zastosowania Porozumienia EOG, a co za tym idzie, Urząd nie jest właściwym organem do oceny ewentualnej pomocy państwa opisanej w skardze (1). 3. Wniosek Ze wskazanych wyżej powodów Urząd uznał, że wyraźnie brak podstaw do dalszego prowadzenia sprawy i w związku z tym zdecydował się ją zamknąć,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że dotacje przyznane norweskiej branży uboju reniferów nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii. Artykuł 3 Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2008 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kurt JAEGER

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Zob. decyzja Urzędu 176/05/COL z dnia 15 lipca 2005 r. dotycząca domniemanej pomocy państwa w sektorze gospodarki rybnej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 32 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

 • Dz. U. L41 - 28 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

 • Dz. U. L41 - 26 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 17 z 200912.2.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 12 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.