Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 2
Największym akcjonariuszem były władze okręgu Tromp, posiadające ok. 40 % akcji spółki. Ponadto akcje należały m.in. do gminy Sørreisa, państwowego przedsiębiorstwa Statskog SF, Tromp Kraft (należącego do władz okręgu Tromp przedsiębiorstwa działającego w sektorze energii elektrycznej) oraz do dwóch organizacji zrzeszających prywatnych właścicieli lasów z tego rejonu – skogeierforening Nord BA i Troms Skogselskap.

12.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/27

W dniu 10 listopada 2005 r. Troms Tre ogłosiło upadłość. Działalność przedsiębiorstwa nie przynosiła żadnych dochodów i uznało ono, że nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań. Majątek przedsiębiorstwa oddano pod zarząd sądu z dniem 11 listopada 2005 r. Postępowanie upadłościowe zakończono i przedsiębiorstwo zlikwidowano w dniu 28 marca 2007 r. Zgodnie z końcowym sprawozdaniem z upadłości majątek przedsiębior­ stwa, maszyny oraz fabrykę sprzedano w grudniu 2006 r. jednemu z trzech podmiotów uczestniczących w licytacji prze­ prowadzonej w ramach postępowania. 3. Opis domniemanej pomocy państwa Według skarżącego pomocy państwa udzielono Troms Tre w formie podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez skarżącego w chwili składania skargi wniesiono wkład w wysokości ok. 10 mln NOK. Większa część tej inwestycji pochodziła od inwes­ torów publicznych i – jak twierdzi skarżący – nie przeprowa­ dzono jej na warunkach rynkowych. Skarżący twierdzi ponadto, że planowano dodatkowe podnoszenie kapitału spółki w latach 2006–2009. 4. Ocena Odbiorca domniemanej pomocy Troms Tre przestał istnieć, a jego majątek sprzedano w toku postępowania upadłościo­ wego, które zakończono w 2007 r. Ponadto – jak wynika z informacji dostępnych Urzędowi – majątek przedsiębiorstwa sprzedano na otwartej licytacji, przeprowadzonej przez sąd zgodnie z przepisami prawa norweskiego dotyczącymi postępo­ wania upadłościowego. Tak więc przedsiębiorstwo zaprzestało jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W tych okolicznościach decyzja Urzędu w sprawie uznania omawianego środka za pomoc państwa oraz oceny jej zgodności z Porozumieniem EOG nie miałaby żadnego praktycznego skutku (1). Ponadto w związku z faktem, że majątek Troms Tre sprzedano na otwartej licytacji, Urząd uznaje, że jeżeli Troms Tre udzie­ lono pomocy państwa, pomoc ta nie powoduje już skutków zakłócających konkurencję i nie przyniosła korzyści nabywcy

majątku tego przedsiębiorstwa (2). Tak więc nie istniałaby możli­ wość zażądania zwrotu pomocy udzielonej Troms Tre (3). Wreszcie Urząd bierze pod uwagę pismo skarżącego z dnia 4 grudnia 2007 r. (nr ref. 456318), w którym wycofał on swoją skargę. W oparciu o powyższe przesłanki Urząd stwierdza, że decyzja w sprawie uznania środków, których dotyczyła skarga, za pomoc państwa oraz w sprawie oceny ich zgodności z Porozumieniem EOG nie miałaby żadnego praktycznego skutku. Tym samym dalsze prowadzenie postępowania przewi­ dzianego w części II protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do tych środków jest bezprzedmio­ towe. 5. Wniosek Ze wskazanych wyżej powodów Urząd uznał, że postępowanie przeciwko Troms Tre jest bezprzedmiotowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zamyka się niniejszym postępowanie wszczęte zgodnie z art. 10 części II protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale, dotyczące domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa udzielonej na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii. Artykuł 3 Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2008 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kurt JAEGER

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar, sprawa C-47/2003, dotychczas niepublikowana, oraz decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace, sprawa C-53/2000 (Dz.U. L 86 z 24.3.2006, s. 20).

(2) Zob. np. sprawa C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd przeciwko The Coal Authority and Secretary of State for trade and Industry, Rec. 2001, s. I-6117, pkt 77 i sprawa C-277/00 Niemcy przeciwko Komisji, Rec. 2004, s. I-3925, pkt 80. (3) Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar, sprawa C-47/2003, dotychczas niepublikowana, oraz decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace, sprawa C-53/2000 (Dz.U. L 86 z 24.3.2006, s. 20).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 32 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

 • Dz. U. L41 - 28 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

 • Dz. U. L41 - 24 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 17 z 200912.2.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 12 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.