Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 26

Strona 1 z 2
L 41/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2009

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

Urząd skierował do władz norweskich w dniu 10 lutego 2006 r. pismo (nr ref. 362331) zawierające prośbę o przekazanie dalszych informacji dotyczących majątku oraz harmonogramu postępowania upadłościowego.

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz proto­ koły 3 i 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 5 i 24,

Władze norweskie odpowiedziały pismem z dnia 17 marca 2006 r., informując Urząd, że postępowanie upadłościowe nie zakończy się przed upływem 2006 r. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu i zostało zarejestrowane w dniu 20 marca 2006 r. (nr ref. 367142).

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Procedura Urząd Nadzoru EFTA otrzymał w piśmie z dnia 20 czerwca 2005 r. skargę skierowaną przez norweską kancelarię prawną Selmer (4), działającą w imieniu anonimowego klienta, doty­ czącą domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (5), producenta różnych wyrobów budowlanych z drewna. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu i zostało zarejestrowane w dniu 24 czerwca 2005 r. (nr ref. 323812).

Urząd skierował do władz norweskich w dniu 18 lipca 2007 r. pismo (nr ref. 424054) zawierające kolejną prośbę o przekazanie informacji dotyczących rozstrzygnięcia postępo­ wania upadłościowego. Ponadto Urząd poprosił o informacje na temat nabywcy aktywów Troms Tre oraz ewentualnego dofi­ nansowania przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2007 r. władze norweskie poinfor­ mowały Urząd o wynikach postępowania upadłościowego. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu i zostało zarejestro­ wane w dniu 20 sierpnia 2007 r. (nr ref. 434867).

Pismem z dnia 1 lipca 2005 r. Urząd przekazał skargę władzom norweskim (nr ref. 324515).

Pismem z dnia 4 grudnia 2007 r. skarżący wycofał skargę, m.in. w związku z upadłością odbiorcy domniemanej pomocy. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu i zostało zarejestro­ wane w dniu 6 grudnia 2007 r. (nr ref. 456318).

Władze norweskie udzieliły odpowiedzi na zarzuty podniesione w skardze w piśmie z dnia 20 września 2005 r., twierdząc, że kwestionowane dokapitalizowanie nie stanowi pomocy państwa. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu i zostało zarejestrowane w dniu 21 września 2005 r. (nr ref. 334843).

2. Odbiorca domniemanej pomocy Przedsiębiorstwo Troms Tre powstało w 1972 r. pod nazwą Troms Treforedling. W skardze przedstawiono je jako przedsię­ biorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, w szczególności płyt wiórowych wykorzystywanych do celów budowlanych. Roczny obrót przedsiębiorstwa wynosił 55–65 mln NOK (ok. 6,9–8,1 mln EUR).

Pismem z dnia 21 listopada 2005 r. skarżący poinformował Urząd, że przedsiębiorstwo Troms Tre ogłosiło w dniu 10 listo­ pada 2005 r. upadłość, a jego majątek oddano z dniem 11 listo­ pada 2005 r. pod zarząd sądu. Skarżący podtrzymał swoją skargę, twierdząc, że upadłość nie wpływa na ocenę przedmiotu skargi. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu i zostało zarejestrowane w dniu 23 listopada 2005 r. (nr ref. 351088).

(1) (2) (3) (4) (5) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwaną dalej „skarżącym”. Zwanego dalej „Troms Tre”.

Większość akcji przedsiębiorstwa należała do władz publicz­ nych różnego szczebla.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 32 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

 • Dz. U. L41 - 28 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

 • Dz. U. L41 - 24 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 17 z 200912.2.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 12 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.