Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 32

L 41/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2009

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

w załączniku do tej decyzji, zostały uznane za zatwierdzoną strefę kontynentalną i za zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb jeżeli chodzi o IHN i VHS,

UWZGLĘDNIAJĄC

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 oraz Protokół 1,

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 26 listopada 2007 r. potwierdzono wykrycie VHS w okręgu Møre og Romsdal w Norwegii,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz Protokół 1,

MAJĄC NA UWADZE, że właściwe władze w Norwegii poinfor­

mowały Urząd o działaniach podjętych w celu wyeliminowania choroby i powstrzymania jej rozprzestrzeniania się,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w pkt 4.1.5 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury), dostosowany Proto­ kołem 1 do Porozumienia EOG, w szczególności art. 5 tego aktu prawnego,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd dokonał oceny informacji przed­

stawionych przez właściwe władze w Norwegii,

MAJĄC NA UWADZE, że na tym etapie wydaje się, iż podjęte

działania są właściwe,

MAJĄC NA UWADZE, że Norwegia w piśmie z dnia 3 maja

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd przedyskutował ten problem

1994 r. przedstawiła wystarczające uzasadnienie, aby przyznać jej terytorium status zatwierdzonej strefy, jeżeli chodzi o zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) i wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), jak również krajowe przepisy gwarantujące przestrzeganie wymogów umoż­ liwiających utrzymanie statusu zatwierdzonej strefy,

z Komisją Europejską,

MAJĄC NA UWADZE, że w Norwegii nie nastąpiły żadne zmiany, jeżeli chodzi o występowanie IHN,

MAJĄC NA UWADZE, że Norwegia została uznana za zatwier­ dzoną strefę kontynentalną i przybrzeżną dla ryb jeżeli chodzi o IHN i VHS na mocy decyzji Urzędu nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że w opinii Urzędu Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku, należy uznać za zatwierdzoną strefę kontynentalną i zatwierdzoną strefę przy­ brzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd zmodyfikował decyzję nr

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierają­ cego Urząd Nadzoru EFTA,

71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r. decyzjami nr 220/96/COL z dnia 4 grudnia 1996 r., nr 159/98/COL z dnia 25 czerwca 1998 r. oraz nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy decyzji nr 71/94/COL ostatnio

zmienionej decyzją nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r. ustalono, że części terytorium Norwegii, o których mowa

1) Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku, uznaje się za zatwierdzoną strefę kontynen­ talną i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS.

12.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/33

2) Niniejszym uchyla się decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r. dotyczącą statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwór­ czego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwo­ tocznej, ostatnio zmienioną decyzją nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r. 3) Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 maja 2008 r. 4) Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

5) Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kristján Andri STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

ZAŁĄCZNIK IHN Norwegia, z wyjątkiem norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni region przybrzeżny. VHS Norwegia, z wyjątkiem: 1) Norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni region przybrzeżny; 2) Stref przybrzeżnych gmin Stranda i Norddal ograniczonych: — od wschodu linią łączącą nabrzeże promu Linge po północnej stronie Norddalsfjorden z Svarthammaren, — od północnego zachodu linią łączącą Urda po wschodniej stronie Stofjorden i Øygardsnakken po zachodniej stronie Storfjorden, — od południa linią łączącą Dukevika po zachodniej stronie Synnulvsfjorden i punkt, który znajduje się w fiordzie 1 km na północ od opuszczonej farmy Smoge po wschodniej stronie Synnulvsfjorden.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 28 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

 • Dz. U. L41 - 26 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 24 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 17 z 200912.2.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 12 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.