Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 1

Strona 1 z 11
13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918) (2009/90/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony składające się na panoński region biogeograficzny, ustanawiając priorytety ochrony i konieczne środki dla zachowania tych obszarów.

(4)

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000, wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Należy zatem zaktualizować wyżej wymieniony wstępny wykaz. Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od września 2006 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny. Z drugiej strony należy zaktualizować wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny, w celu uwzględnienia zmian informacji dotyczących terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wspólnotowego wykazu. W związku z tym pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,

Panoński region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, znajduje się na części terytorium Republiki Czeskiej, Słowacji i Rumunii oraz na terytorium Węgier, zgodnie z obszarem wytyczonym na mapie biogeograficznej zatwierdzonej dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, został przyjęty decyzją Komisji 2008/26/WE (2). Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 6 ust 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwo członkowskie wskazuje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu sześciu lat, tereny

(5)

(2)

(3)

(6)

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. (2) Dz.U. L 12 z 15.1.2008, s. 678.

L 43/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2009

składających się na panoński region biogeograficzny. Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 466 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119)

 • Dz. U. L43 - 393 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8049)

 • Dz. U. L43 - 245 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046)

 • Dz. U. L43 - 63 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)

 • Dz. U. L43 - 59 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974)

 • Dz. U. L43 - 21 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)

 • Dz. U. L43 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.