Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 245

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 245

Strona 1 z 75
13.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r.

L 43/245

przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046) (2009/94/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/ EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny.

Borealny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, znajduje się na części terytorium Finlandii i Szwecji oraz na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy, zgodnie z obszarem wytyczonym na mapie biogeograficznej zatwierdzonej dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 dyrektywy, dalej zwany „komitetem ds. siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny oraz pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty odpowiednio decyzjami Komisji 2005/101/WE (2) oraz 2008/24/WE (3). Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwo członkowskie wskazuje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu sześciu lat, tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony składające się na borealny region biogeograficzny, ustanawiając priorytety ochrony i konieczne środki dla zachowania tych obszarów. W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędny jest zatem drugi zaktualizowany wykaz terenów borealnego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty. Ponowna aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od 2006 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na borealny region biogeograficzny

(2)

(3)

Z drugiej strony należy dokonać drugiej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny w celu uwzględnienia zmian informacji dotyczących terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego i pierwszego zaktualizowanego wspólnotowego wykazu. W związku z tym drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny. Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/ EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia wstępnego lub pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny, w zależności od tego, na której liście po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 245 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 466 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119)

 • Dz. U. L43 - 393 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8049)

 • Dz. U. L43 - 63 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)

 • Dz. U. L43 - 59 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974)

 • Dz. U. L43 - 21 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)

 • Dz. U. L43 - 1 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918)

 • Dz. U. L43 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.