Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119)

Data ogłoszenia:2009-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466

Strona 1 z 36
L 43/466

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r.

13.2.2009

przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119) (2009/96/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny. Z drugiej strony należy dokonać drugiej aktualizacji wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny w celu uwzględnienia zmian informacji dotyczących terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego i pierwszego zaktualizowanego wspólnotowego wykazu. W związku z tym drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny. Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG stosuje się tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia wstępnego lub pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny, w zależności, na której liście po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty. Na potrzeby atlantyckiego regionu biogeograficznego wykaz terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG został przekazany Komisji przez zainteresowane państwa w okresie pomiędzy marcem 2002 r. a grudniem 2007 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone zostały informacje dotyczące każdego terenu dostarczone na formularzu ustanowionym decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (4). Informacje te obejmują najbardziej aktualną i ostateczną mapę terenu przekazaną przez dane państwo członkowskie, nazwę terenu, jego położenie i wielkość oraz dane uzyskane przez zastosowanie kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

Atlantycki region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Irlandii, Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa, jak również części Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „komitetem ds. siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny oraz pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty odpowiednio decyzjami Komisji 2004/813/WE (2) oraz 2008/23/WE (3). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczają tereny wymienione w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania ochronne i określając konieczne działania ochronne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 43 POZ 466 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 393 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8049)

 • Dz. U. L43 - 245 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046)

 • Dz. U. L43 - 63 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)

 • Dz. U. L43 - 59 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974)

 • Dz. U. L43 - 21 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)

 • Dz. U. L43 - 1 z 200913.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918)

 • Dz. U. L43 - 0 z 200913.2.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.