Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 40

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 40

Strona 1 z 3
L 46/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

Artykuł 3 Mandat Aby możliwa była realizacja celu polityki, mandat SPUE obej­ muje:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 października 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/724/WPZiB (1), mianując pana Erwana FOUÉRÉ Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM).

a) utrzymywanie bliskich kontaktów z rządem Byłej Jugosło­ wiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) oraz stronami zaan­ gażowanymi w proces polityczny;

(2)

W dniu 18 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/129/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2009 r.

b) udzielanie porad i pomocy Unii Europejskiej w procesie poli­ tycznym;

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2008/129/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przed­ łużony do dnia 30 września 2009 r.,

c) zapewnianie koordynacji wysiłków podejmowanych przez społeczność międzynarodową na rzecz wprowadzenia w życie i trwałego przestrzegania postanowień umowy ramowej z dnia 13 sierpnia 2001 r., określonych w umowie i załącznikach do niej;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

d) uważne śledzenie kwestii związanych z bezpieczeństwem i stosunkami między grupami etnicznymi oraz przekazy­ wanie sprawozdań na ten temat, a także współpraca z właściwymi organami w tym celu;

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Erwana FOUÉRÉ jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) zostaje niniejszym przedłużony do dnia 30 września 2009 r. e) przyczynianie się do zwiększenia i umocnienia poszano­ wania praw człowieka i podstawowych wolności w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) zgodnie z polityką Unii Europejskiej dotyczącą praw człowieka i wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka.

Artykuł 2 Cele polityki Podstawą mandatu SPUE jest cel polityki Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), jakim jest przyczynianie się do umocnienia pokojowego procesu poli­ tycznego oraz pełnego wprowadzenia w życie umowy ramowej z Ohrid, co z kolei ułatwi dokonanie dalszych postępów w kierunku integracji europejskiej w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

(1) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, s. 26. (2) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 19.

Artykuł 4 Wykonywanie mandatu 1. SPUE odpowiada za wykonywanie mandatu i działa pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym SG/WP.

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. KPiB ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/41

Artykuł 5 Finansowanie 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r. wynosi 305 000 EUR.

przyjmującymi. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wszelkie niezbędne w tym celu wsparcie.

Artykuł 8 Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przy­ jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1), w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 76 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 69 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 53 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 47 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 8 z 200917.2.2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dz. U. L46 - 6 z 200917.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.