Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 47

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 47

Strona 1 z 3
17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/47

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 3 Mandat Mandat SPUE obejmuje:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

a) po pierwsze, zapewnienie pomocy w przygotowaniu międzynarodowych rozmów przewidzianych w pkt 6 poro­ zumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r.; będą one dotyczyć zwłaszcza:

(1)

W dniu 25 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/760/WPZiB (1), mianując pana Pierre’a MORELA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. kryzysu w Gruzji na okres do dnia 28 lutego 2009 r.

— warunków bezpieczeństwa i stabilności w regionie,

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2008/760/WPZiB mandat SPUE należy przedłużyć na okres sześciu miesięcy.

— kwestii uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych, omawianej na podstawie zasad uznanych na szczeblu międzynarodowym,

— wszelkich innych tematów wspólnie uzgodnionych przez strony,

(3)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

po drugie, zapewnienie pomocy w określeniu stanowiska UE i reprezentowanie jej, w jego randze, podczas tych rozmów;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Pierre’a MORELA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. kryzysu w Gruzji zostaje niniej­ szym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2009 r.

b) wspieranie realizacji porozumienia zawartego dnia 8 września 2008 r. w Moskwie i Tbilisi, jak również porozumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r., w ścisłej koordynacji z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);

w ramach działań określonych powyżej przyczynianie się do realizacji polityki UE w dziedzinie praw człowieka i jej wytycz­ nych w tej dziedzinie, w szczególności dotyczących dzieci i kobiet.

Artykuł 2 Cele Podstawą mandatu SPUE są cele określone w konkluzjach Prezydencji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Brukseli dnia 1 września 2008 r., oraz w konkluzjach Rady w sprawie Gruzji przyjętych dnia 15 września 2008 r. Artykuł 4 Wykonywanie mandatu 1. SPUE odpowiada za wykonywanie mandatu, działając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP).

W ramach swoich działań na rzecz rozwiązania konfliktu w Gruzji SPUE zwiększa skuteczność i widoczność działań Unii Europejskiej (UE).

(1) Dz.U. L 259 z 27.9.2008, s. 16.

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktów z Radą. Komitet ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

L 46/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

Artykuł 5 Finansowanie 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. wynosi 445 000 EUR.

Artykuł 8 Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przy­ jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1), w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE. Artykuł 9 Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne 1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor­ macji. 2. Prezydencja, Komisja i/lub, odpowiednio, państwa człon­ kowskie zapewniają wsparcie logistyczne w regionie. Artykuł 10 Bezpieczeństwo

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 76 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 69 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 53 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 40 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 8 z 200917.2.2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dz. U. L46 - 6 z 200917.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.