Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 53

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 53

Strona 1 z 3
17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/53

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

praw człowieka, dobrych rządów, rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

b) zgodnie z istniejącymi mechanizmami – zapobieganie konfliktom w regionie, przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów, również przez wspieranie powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

(1)

W dniu 20 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2006/121/WPZiB (1), mianując pana Petera SEMNEBY Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) dla południowego Kaukazu.

c) konstruktywne działania wobec głównych zainteresowanych podmiotów dotyczące regionu;

(2)

W dniu 18 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/132/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2009 r.

d) zachęcanie do i wspieranie dalszej współpracy między państwami tego regionu, zwłaszcza między państwami regionu południowego Kaukazu, w tym w zakresie kwestii gospodarczych, energii i transportu;

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2008/132/WPZiB mandat SPUE powinien zostać prze­ dłużony na okres kolejnych 12 miesięcy.

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej w regionie.

(4)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

2. SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wyso­ kiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 3 Mandat Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Petera SEMNEBY jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2010 r.

a) rozwijanie kontaktów z rządami, parlamentami, instytucjami sądowniczymi i społeczeństwem obywatelskim w regionie;

Artykuł 2 Cele polityki 1. Mandat SPUE jest oparty na celach polityki Unii Europej­ skiej w odniesieniu do regionu południowego Kaukazu. Cele te obejmują:

b) zachęcanie Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji do współpracy w zakresie zagadnień regionalnych stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania, takich jak wspólne zagrożenia bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, nielegalnego handlu i przestępczości zorganizowanej;

a) pomoc Armenii, Azerbejdżanowi i Gruzji w przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie praworządności, demokratyzacji,

(1) Dz.U. L 49 z 21.2.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 30.

c) wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z Traktatu WE;

L 46/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

d) wkład w rozstrzyganie konfliktów i ułatwianie realizacji takich rozstrzygnięć w ścisłej współpracy z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jego Specjalnym Przedstawicielem w Gruzji, Grupą Przyjaciół Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych na rzecz Gruzji, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i jej Grupą Mińską oraz mecha­ nizmem rozwiązywania konfliktu w Południowej Osetii;

i) przyczynianie się do realizacji polityki UE dotyczącej praw człowieka oraz wytycznych UE w sprawie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i kobiet na obszarach dotkniętych konfliktem, w szczególności przez monitoro­ wanie rozwoju sytuacji w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 76 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 69 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 47 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 40 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 8 z 200917.2.2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dz. U. L46 - 6 z 200917.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.