Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 6

L 46/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron (2009/127/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, oraz z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 280 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(3)

Umowa ustanawia Wspólny Komitet posiadający upraw­ nienia decyzyjne w pewnych dziedzinach, i w związku z tym niezbędne jest określenie, kto reprezentuje Wspól­ notę w ramach tego Komitetu.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

W dniu 14 grudnia 2000 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania z Konfederacją Szwajcarską umowy o zwalczaniu nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Wspólnoty i jej państw członkowskich, w tym w zakresie akcyzy i podatku od wartości dodanej.

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron (dalej zwaną „umową”) oraz jej akt końcowy.

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Euro­ pejskiej w dniu 26 października 2004 r., zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 października 2004 r. dotyczącą podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim

Tekst umowy i aktu końcowego jest dołączony do niniejszej decyzji (2).

Artykuł 2 W sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji, we Wspólnym Komitecie utworzonym na mocy art. 39 umowy Wspólnotę reprezentuje Komisja.

(2) Zob. s. 8 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(1) Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, s. 106.

17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/7

Stanowisko, które Wspólnota ma przyjąć w trakcie wprowa­ dzania w życie umowy w odniesieniu do decyzji lub zaleceń Wspólnego Komitetu, określane jest przez Radę kwalifikowaną większością głosów, na podstawie wniosku Komisji. Rada stanowi jednomyślnie w przypadku, gdy stanowisko obejmuje dziedzinę, dla której jednomyślność jest wymagana dla przyjęcia przepisów wewnętrznych.

nota uważa się za związaną, w granicach swych kompetencji, w stosunkach z innymi umawiającymi się stronami, które wydały taką samą deklarację, zgodnie z art. 44 ust. 3 umowy (2). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, doko­ nuje notyfikacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 umowy (1). Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Rady Przewodniczący Rady notyfikuje deklarację Wspólnoty Europej­ skiej, zgodnie z którą do czasu wejścia w życie umowy Wspól­

M. BARNIER

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(2) Data rozpoczęcia stosowania umowy między Wspólnotą a Szwajcarią, na mocy art. 44 ust. 3 tej umowy, zostanie opubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 76 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 69 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 53 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 47 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 40 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 8 z 200917.2.2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.