Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 69

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 69

Strona 1 z 4
17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/69

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nimi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji Wspólnoty. Rada przewiduje, że uprawnienia i upoważnienia SPUE oraz międzynarodowego przedstawiciela cywilnego zostaną nadane tej samej osobie. SPUE będzie wykonywać swój mandat w warunkach, które mogą ulec pogorszeniu i mogłyby zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(8)

W dniu 10 czerwca 1999 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1244. W dniu 15 września 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/623/WPZiB (1) w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowego misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowa­ wczy MMC/SPUE). W dniach 13–14 grudnia 2007 r. Rada Europejska podkreśliła, że Unia Europejska (UE) jest gotowa odgrywać wiodącą rolę we wzmacnianiu stabilności w regionie i w realizacji porozumienia określającego przyszły status Kosowa. Wskazała na gotowość UE do wspierania Kosowa na drodze do trwałej stabilności, w tym przez misję Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) i przez wniesienie wkładu w utworzenie międzynarodowego biura cywilnego, co stanowi element obecności międzynarodowej. W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (2) oraz wspólne działanie 2008/123/WPZiB (3) w sprawie mianowania pana Petera FEITH Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie do dnia 28 lutego 2009 r. Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2008/123/WPZiB mandat SPUE należy przedłużyć na okres 12 miesięcy. Proces stabilizacji i stowarzyszenia stanowi strategiczne ramy polityki UE wobec regionu Bałkanów Zachodnich, a jego instrumenty – w tym partnerstwo europejskie, dialog polityczny i techniczny w ramach mechanizmu monitorowania procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz powiązane programy pomocowe Wspólnoty – mają zastosowanie do Kosowa. Mandat SPUE powinien być wykonywany we współpracy z Komisją, aby zapewnić spójność z innymi odpowied­

(9)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Pietera FEITH jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2010 r. Artykuł 2 Cele polityki Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej (UE) wobec Kosowa. Obejmują one odgrywanie wiodącej roli we wzmacnianiu stabilności w regionie i we wprowadzaniu w życie porozumienia określającego przyszły status Kosowa; działania te mają sprawić, że Kosowo stanie się stabilne, samo­ dzielne, pokojowe, demokratyczne i wieloetniczne, że będzie się przyczyniało do regionalnej współpracy i stabilizacji na podstawie stosunków dobrosąsiedzkich i angażowało na rzecz praworządności oraz ochrony mniejszości i dziedzictwa kultu­ rowego i religijnego. Artykuł 3 Mandat Aby możliwa była realizacja celów polityki UE wobec Kosowa, mandat SPUE obejmuje: a) doradztwo w imieniu UE i pomoc w procesie politycznym; b) wspieranie ogólnej koordynacji politycznej UE w Kosowie; c) udzielanie szefowi misji Unii Europejskiej w zakresie prawo­ rządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) porad i informacji dotyczących miejscowej sytuacji politycznej, także na temat politycznych aspektów kwestii związanych z jego obowiąz­ kami;

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, s. 29. (2) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92. (3) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 88.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 76 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 53 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 47 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 40 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 8 z 200917.2.2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dz. U. L46 - 6 z 200917.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.