Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 8

Tytuł:

Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 8

Strona 1 z 15
L 46/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

UMOWA O WSPÓŁPRACY między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, z drugiej strony,

17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/9

zwane dalej Umawiającymi się Stronami, MAJĄC NA UWADZE bliskie stosunki między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, PRAGNĄC skutecznie przeciwdziałać nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe Umawiających się Stron, ZWAŻYWSZY konieczność wzmocnienia pomocy administracyjnej w tych kwestiach, PRZEKONANE, że wzajemna pomoc sądowa, obejmująca rewizje i zajęcie, powinna być udzielana również we wszystkich przypadkach przemytu i uchylania się od płacenia podatków pośrednich, w szczególności podatku od wartości dodanej, ceł i akcyzy, UZNAJĄC znaczenie walki z praniem pieniędzy, POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

b) zajmowanie i zwrot kwot należnych lub nienależnie pobra­ nych wynikających z nielegalnych działań wymienionych w lit. a). 2. Nie wolno odmówić współpracy w rozumieniu tytułu II (pomoc administracyjna) i tytułu III (wzajemna pomoc sądowa) tylko i wyłącznie z tego powodu, że wniosek dotyczy przestęp­ stwa, które wezwana Umawiająca się Strona uznaje za przestęp­ stwo podatkowe lub że ustawodawstwo wezwanej Umawiającej się Strony nie rozróżnia tego samego rodzaju opłat lub wydatków albo nie zawiera takiego samego rodzaju przepisów lub takiej samej kwalifikacji prawnej faktów co ustawodawstwo wzywającej Umawiającej się Strony. 3. Pranie dochodów pochodzących z działalności objętych niniejszą Umową wchodzi w zakres stosowania, pod warun­ kiem że działania stanowiące przestępstwo źródłowe są zagro­ żone, na mocy prawa obu Umawiających się Stron, karą pozba­ wienia wolności lub środkiem zabezpieczającym, których górna granica wynosi ponad sześć miesięcy. 4. Podatki bezpośrednie nie wchodzą w zakres stosowania niniejszej Umowy. Artykuł 3 Sprawy mniejszej wagi 1. Władze wezwanej Umawiającej się Strony mogą odrzucić wniosek o współpracę, gdy domniemana niedopłacona lub niezapłacona kwota należności przedstawia wartość, która nie przekracza 25 000 EUR lub gdy przewidywana wartość towarów wywożonych lub przywożonych bez upoważnienia przedstawia wartość, która nie przekracza 100 000 EUR, chyba że sprawa, ze względu na okoliczności lub na tożsamość oskarżonego, została uznana za szczególnie poważną przez wzywającą Umawiającą się Stronę. 2. Władze wezwanej Umawiającej się Strony informują bezzwłocznie władze wzywającej Umawiającej się Strony o przyczynach odrzucenia wniosku o współpracę.

Artykuł 1 Przedmiot Przedmiotem niniejszej Umowy jest rozszerzenie zakresu pomocy administracyjnej i wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w celu przeciwdziałania niele­ galnym działaniom określonym w art. 2. Artykuł 2 Zakres stosowania 1. Niniejszą Umowę stosuje się w następujących dziedzinach:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 76 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 69 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 53 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 47 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 40 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 6 z 200917.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.