Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 12

Strona 1 z 5
L 50/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nicza interwencję publiczną na rynku odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie do oferowanych ilości odpowiadających 109 000 ton w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W celu dotrzymania limitu 109 000 ton należy przewi­ dzieć okres refleksji, podczas którego, przed podjęciem decyzji w sprawie ofert, można podjąć specjalne środki w szczególności w odniesieniu do aktualnych ofert. Środki te mogą obejmować zakończenie interwencji, zastosowanie procentowego współczynnika przydziału lub odrzucenie aktualnych ofert. Wymagają one szyb­ kiego działania, a Komisja powinna mieć możliwość bezzwłocznego podejmowania wszelkich niezbędnych środków. Z uwagi na dni wolne od pracy w kwietniu 2009 r. należy wprowadzić odstępstwo od terminów składania ofert w celu umożliwienia dotrzymania limitu zakupu 109 000 ton po stałej cenie.

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 przewiduje stosowanie interwencji publicznej na rynku odtłuszczonego mleka w proszku.

(7)

Poziom zabezpieczenia powinien gwarantować, że złożone oferty nie będą wycofane, w związku z czym w odniesieniu do wszystkich ofert składanych w ramach niniejszego rozporządzenia należy zastosować zabezpie­ czenie w wysokości 5 EUR za 100 kg.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 (2) ustano­ wiło szczegółowe zasady dotyczące interwencji publicznej na rynku odtłuszczonego mleka w proszku.

(8)

(3)

W świetle nowych ustaleń oraz nabytego doświadczenia, należy wprowadzić zmiany oraz, tam gdzie jest to konieczne, uprościć szczegółowe zasady interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku.

(9)

Prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1152/2007 (3), należy zatem skreślić odniesienia do tego systemu.

Należy unikać pozostawiania w magazynach ilości reszt­ kowych, zaś wybranym oferentom należy oferować ilości do 5 000 kg.

(4)

Artykuł 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku nowy wymóg minimalnej zawartości białka wynoszącej 34,0 % w odtłuszczonej masie suchej, w związku z tym należy zmienić definicję kwalifikują­ cych się produktów.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 214/2001.

(5)

Artykuł 13 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w związku z jego art. 18 ust. 2 lit. e) ogra­

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 37 z 7.2.2001, s. 100.

(3) Dz.U. L 258 z 4.10.2007, s. 3.

21.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/13

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Jeśli dostosowuje się zawartość białka, należy dokonywać tego w fazie płynnej. Państwa członkowskie mogą jednak, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji, ustanowić system samokontroli pod własnym nadzorem w odniesieniu do niektórych wymogów jakości oraz niektórych zatwierdzonych przed­ siębiorstw. ___________ (*) Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 45 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031) (1)

 • Dz. U. L50 - 30 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie planowanej przez Republikę Federalną Niemiec pomocy państwa C 54/03 (ex N 194/02), która dotyczy mechanizmu zwrotu kosztów związanego z wprowadzeniem systemu opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 89) (1)

 • Dz. U. L50 - 22 z 200921.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 21 z 200921.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 20 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 19 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 10 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L50 - 5 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.