Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 22

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 22

Strona 1 z 5
L 50/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz REPUBLIKA ARMENII, z drugiej strony, (zwane dalej „stronami”), STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Armenii zawierają postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkow­ skimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi krajami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych krajów trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Armenii, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą zostać doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii, a także w celu zachowania kontynuacji tych usług lotniczych, STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Armenii, które (i) wymagają przyjmowania lub sprzyjają przyjmowaniu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mają­ cych zastosowanie do przedsiębiorstw, STWIERDZAJĄC, że celem niniejszej umowy nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Wspól­ notą Europejską a Republiką Armenii ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Republiki Armenii, ani też wprowadzanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązu­ jących umów dwustronnych o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa człon­ kowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europej­ skiej. 2. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego

stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywa­ teli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 3. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewo­ źników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczo­ nych przez to państwo członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 45 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031) (1)

 • Dz. U. L50 - 30 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie planowanej przez Republikę Federalną Niemiec pomocy państwa C 54/03 (ex N 194/02), która dotyczy mechanizmu zwrotu kosztów związanego z wprowadzeniem systemu opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 89) (1)

 • Dz. U. L50 - 21 z 200921.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 20 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 19 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 12 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L50 - 10 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L50 - 5 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.