Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 5

Strona 1 z 2
21.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Granice stref miejsca przeznaczenia, jakie mają być stosowane do celów wyznaczania zróżnicowanych refundacji wywozowych i opłat wyrównawczych są określone w załączniku I dla produktów wymienionych w części I lit. a), b) i c) oraz w części II lit. a) i b) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 2145/92 zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą kore­ lacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2145/92 z dnia 29 lipca 1992 r. określające ponownie strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (2) zostało kilka­ krotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać ujednolicone. Należy ustalić strefy miejsca przeznaczenia, jakie mają być stosowane do celów wyznaczania refundacji wywo­ zowych i opłat wyrównawczych do zbóż i ryżu.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 214 z 30.7.1992, s. 20. (3) Zob. załącznik II.

L 50/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

ZAŁĄCZNIK I Strefa I a) Maroko Algieria Tunezja b) Egipt Izrael Kraje i terytoria Ameryki Centralnej (poza krajami AKP) Liban Syria Turcja Sahara Zachodnia c) Libia Strefa V Strefa II a) Norwegia Wyspy Færoe Islandia b) Rosja (Północ) Białoruś Strefa VI Kraje i terytoria Półwyspu Arabskiego Jordania Irak Iran Strefa III a) Bośnia i Hercegowina Chorwacja Pakistan Terytorium byłej Jugosławii z wyłączeniem Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny b) Albania c) Rosja (Południe) Armenia Gruzja Azerbejdżan Republika Mołdowy Ukraina Kazachstan Kirgistan Indie (włącznie z Sikkim) Nepal Sri Lanka Bangladesz Myanmar Bhutan Wyspy Oceanu Indyjskiego (poza krajami AKP i OCT) b) Tajlandia Kambodża Laos Strefa VII a) Afganistan Republika Południowej Afryki b) Wielkie Antyle i Małe Antyle (poza krajami AKP, Puerto Rico i OCT) oraz Bermudy c) Kraje i terytoria Ameryki Południowej (wybrzeże Atlantyku, poza OCT) d) Kraje i terytoria Ameryki Południowej (wybrzeże Pacyfiku) Strefa IV a) Meksyk Uzbekistan Tadżykistan Turkmenistan

21.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/7

Japonia Indonezja Malezja Filipiny c) Inne kraje i terytoria Azji i Oceanii (poza OCT) Australia Nowa Zelandia

Gwinea-Bissau Gwinea Równikowa Gujana Haiti Jamajka Kenia Kiribati Lesoto

Strefa VIII a) (Kraje AKP) Angola Antigua i Barbuda Bahamy Barbados Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Zielony Przylądek Republika Środkowoafrykańska Komory (poza Majottą)

Liberia Madagaskar Malawi Mali Mauritius Mauretania Mozambik Namibia Niger Nigeria Uganda Papua Nowa Gwinea Republika Dominikany Rwanda Saint Kitts i Nevis Saint Vincent i Grenadyny

Kongo Saint-Lucie Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspy Salomona Dżibuti Dominika Etiopia Fidżi Gabon Gambia Ghana Grenada Gwinea Samoa Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Senegal Seszele Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Suazi

L 50/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 45 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031) (1)

 • Dz. U. L50 - 30 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie planowanej przez Republikę Federalną Niemiec pomocy państwa C 54/03 (ex N 194/02), która dotyczy mechanizmu zwrotu kosztów związanego z wprowadzeniem systemu opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 89) (1)

 • Dz. U. L50 - 22 z 200921.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 21 z 200921.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 20 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 19 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 12 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L50 - 10 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L50 - 3 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.