Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2009-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 1

24.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 153/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wdrażania tych programów, zwłaszcza w przypadkach podejmowania działań promocyjnych w krajach trzecich w sektorze oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37,

(4)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 3/2008 powinno zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: Jednolite ramy prawne ustanowione przez rozporządze­ nie Rady (WE) nr 3/2008 (2) ułatwiły uczestnikom poli­ tyki promocyjnej dotyczącej produktów rolnych dostęp do programu i uczestnictwo w nim. Procedury admini­ stracyjne związane z wdrażaniem tej polityki zostały znacznie ograniczone i uproszczone dzięki zastosowaniu jednolitych ram prawnych. Rozporządzenie (WE) nr 3/2008 stanowi, że w przypadku braku programów, które mają zostać zrea­ lizowane na rynku wewnętrznym, zainteresowane państwa członkowskie mają możliwość opracowania programu. W przypadku gdy organizacje inicjujące nie zamierzają przedkładać programów, które mają być zrea­ lizowane w krajach trzecich w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w tym rozporządzeniu, zainteresowane państwa człon­ kowskie powinny mieć możliwość opracowania odpo­ wiedniego programu. Przede wszystkim zainteresowanym państwom człon­ kowskim należy stworzyć możliwość rozszerzenia zakresu działań kwalifikowanych do tych programów, w tym również w formie zwracania się o pomoc w ich realizacji do organizacji międzynarodowych podczas Artykuł 9 brzmienie: „Artykuł 9 Procedura w przypadku braku programów działań informacyjnych dla rynku wewnętrznego lub dla krajów trzecich 1. W przypadku braku programów, które mają zostać zrealizowane na rynku wewnętrznym w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), przedstawionych zgodnie z art. 6 ust. 1, każde zainteresowane państwo członkowskie opracowuje program i jego specyfikację w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz wybiera w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert organ odpowie­ dzialny za realizację programu, jaki zobowiązuje się współfi­ nansować.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 3/2008 otrzymuje

(1)

(2)

(3)

(1) Opinia z dnia 5 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1.

2. W przypadku braku programów, które mają zostać zrealizowane w państwach trzecich w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c), przedstawionych zgodnie z art. 6 ust. 1, każde zainteresowane państwo członkowskie opracowujepro­ gram i specyfikację w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz wybiera w drodze publicznego zapro­ szenia do składania ofert organ odpowiedzialny za realizację programu, jaki zobowiązujesię współfinansować.

L 51/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2009

Ostatecznie organem odpowiedzialnym za realizację programu wybranym przez zainteresowane państwoczłon­ kowskie może być organizacja międzynarodowa, zwłaszcza w przypadku gdy program dotyczy działań promocyjnych w krajach trzecich w sektorze oliwy z oliwek oraz olejów spożywczych. 3. Państwo(-a) członkowskie przesyła(-ją) Komisji program wybrany zgodnie z ust. 1 i 2 wraz z uzasadnioną opinią dotyczącą: a) stosowności programu; b) zgodności programu z przepisami niniejszego rozporzą­ dzenia i w odpowiednim przypadku, z mającymi zastoso­ wanie wytycznymi; c) oceny efektywności cenowej programu;

d) wyboru organu odpowiedzialnego za realizację programu. 4. Do celów związanych ze zbadaniem programów przez Komisję stosuje się art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1. 5. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2, Komisja może ustalić dolne lub górne pułapy w odniesieniu do rzeczywistych kosztów programów zatwierdzonych zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu. Pułapy te mogą być modyfikowane w zależności od charakteru danego programu. Stosowane kryteria mogą być określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.”. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2009 r. W imieniu Rady

M. ŘÍMAN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 10 z 200924.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2)

 • Dz. U. L51 - 8 z 200924.2.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L51 - 6 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 3 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L51 - 0 z 200924.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.