Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2)

Data ogłoszenia:2009-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 10

Strona 1 z 4
L 51/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2009

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2) (2009/154/WE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając art. 11 ust. 6 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1), w szczególności jej art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

z przyszłych procedur udzielania zamówień publicznych przeprowadzanych przez EBC. Zasady wykluczania z uczestniczenia w takich procedurach powinny zostać określone w decyzji EBC/2007/5. Dla zachowania przejrzystości niektóre z zasad wynika­ jących z decyzji EBC/2007/5 muszą zostać bardziej uszczegółowione,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, ustanowione w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie­ lania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), zostały zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (3). Europejski Bank Centralny (EBC), aczkol­ wiek nie podlega przepisom dyrektywy 2004/18/WE, zamierza zastosować te same progi w odniesieniu do przeprowadzanych procedur udzielania zamówień publicznych. Celem dalszego pogłębienia przejrzystości i zwiększenia konkurencji, w szczególności w stosunku do zamówień poniżej kwot progowych ustanowionych w decyzji EBC/2007/5 z dnia 3 lipca 2007 r. określającej zasady udzielania zamówień publicznych (4), EBC zamierza usta­ nowić listy odpowiednich wykonawców, do których mogą być kierowane zaproszenia do składania ofert w procedurze przetargowej udzielania zamówień poniżej kwot progowych lub też zaproszenia do udziału w przetargach. Listy te zostaną ustanowione po doko­ naniu publikacji wezwania do zgłaszania zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W celu zwalczania nieprawidłowości, oszustw i korupcji oraz w celu wspierania rzetelnego i skutecznego zarzą­ dzania kandydaci lub oferenci, którzy zostali uznani za winnych popełnienia tego rodzaju czynów lub też pozos­ tają w konflikcie interesów, powinni być wykluczeni

Artykuł 1 Zmiany W decyzji EBC/2007/5 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 dodaje się definicję w brzmieniu: „p) »wezwanie do zgłaszania zainteresowania« oznacza procedurę zmierzającą do ustanowienia listy odpowied­ nich wykonawców, do których mogą być kierowane zaproszenia do udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych.”; 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) procedur udzielania zamówień publicznych, w których bierze udział EBC, organizowanych przez jakikolwiek z następujących organów: (i) instytucje i organy wspólnotowe; (ii) organizacje międzynarodowe; lub (iii) organy administracji państwowej, pod warunkiem że zasady odnoszące się do tych procedur udzielania zamówień publicz­ nych są zgodne z zasadami ogólnymi wspólnoto­ wego prawa zamówień publicznych.”; b) ustęp 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) umów zawieranych przez EBC z innymi instytu­ cjami i organami wspólnotowymi, organizacjami międzynarodowymi lub organami administracji państwowej, w ramach wykonania jego zadań publicznych;”;

(2)

(3)

Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33. (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. (3) Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 34. (4) Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 34.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 8 z 200924.2.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L51 - 6 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 3 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L51 - 1 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L51 - 0 z 200924.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.