Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2009-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 3

24.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 301, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towa­ rami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (2). W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 powinno zostać odpowiednio zmienione,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 (1) zakazuje między innymi dostarczania, przekazywania i wywozu do Uzbekistanu sprzętu, który mógłby zostać użyty do celów represji wewnętrznych. Załącznik I do rozporzą­ dzenia zawiera wykaz towarów, do których stosuje się ten zakaz. Wykaz sprzętu, który represji wewnętrznych zgodnie z zaleceniami rozporządzenia Rady mógłby zostać użyty do celów powinien zostać uaktualniony ekspertów, przy uwzględnieniu (WE) nr 1236/2005 z dnia

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1859/2005 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządze­ nia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 23.

(2) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.

L 51/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz sprzętu, którego można użyć do wewnętrznych represji, o którym mowa w art. 1 ust. 1, art. 2 i 4 1. Broń palna, amunicja i powiązany sprzęt, jak następuje: 1.1. broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 wspólnego wykazu uzbrojenia UE (*); 1.2. amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pozycji 1.1 oraz specjalnie do niej zapro­ jektowane części; 1.3. celowniki do broni nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE. 2. Bomby i granaty nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE. 3. Pojazdy, jak następuje: 3.1. pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek; 3.2. pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu obezwładnienia napastników za pomocą energii elektrycznej; 3.3. pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej; 3.4. pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub transferu więźniów lub aresztantów; 3.5. pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór; 3.6. części do pojazdów wyszczególnionych w pozycjach 3.1–3.5 specjalnie zaprojektowane do celów tłumienia zamieszek. Uwaga 1 Ta pozycja nie obejmuje kontroli pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożaro­ wych. Uwaga 2 W pozycji 3.5 termin »pojazdy« obejmuje przyczepy. 4. Substancje wybuchowe i powiązany z nimi sprzęt: 4.1. sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze, lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich części, z wyjątkiem sprzętu i urządzeń zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe insta­ lacje tryskaczowe); 4.2. ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE; 4.3. inne materiały wybuchowe nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE i powiązane z nimi substancje: a) amatol; b) nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu), c) nitroglikol; d) tetraazotan pentaerytrytolu (PETN); e) chlorek pikrylu; f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

24.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/5

5. Sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 wspólnego wykazu uzbrojenia UE: 5.1. kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub przed pchnięciem nożem; 5.2. hełmy zapewniające ochronę przed pociskami i/lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne. Uwaga. Pozycja ta nie obejmuje: — sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych; — sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy. 6. Symulatory, inne niż objęte pozycją ML 14 wspólnego wykazu uzbrojenia UE, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie. 7. Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE. 8. Drut ostrzowy. 9. Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm. 10. Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie. 11. Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

(*) Dz.U. C 98 z 18.4.2008, s. 1.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 10 z 200924.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2)

 • Dz. U. L51 - 8 z 200924.2.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L51 - 6 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 1 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L51 - 0 z 200924.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.