Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 8

L 51/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2009/153/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ORAZ KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając zgodę Rady udzieloną zgodnie z art. 101 Trak­ tatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje: uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnoty dnia 15 lipca 2008 r. zgodnie z decyzją Rady 2008/800/WE (2).

(2)

Protokół powinien zostać zawarty,

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 6 ust. 2,

Bułgarii

i

Rumunii,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wniosek Komisji,

Artykuł 1 Niniejszym w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich zatwierdza się Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chor­ wacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 45.

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

(1) Zgoda z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

24.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/9

Artykuł 2 Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, składa dokument zatwierdzający przewidziany w art. 12 ust. 2 protokołu. Przewodniczący Komisji równocześnie składa te dokumenty w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2009 r. W imieniu Rady

O. LIŠKA

W imieniu Komisji

José MANUEL BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 10 z 200924.2.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2)

 • Dz. U. L51 - 6 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 3 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L51 - 1 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L51 - 0 z 200924.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.