Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2009-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 6

Wprowadzenie tej szczególnej kategorii pracowników nie ma wpływu na art. 29 Regulaminu pracowniczego urzęd­ ników Wspólnot Europejskich, ustanowionego rozporzą­ dzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68, zwanego dalej „statutem”, który przewiduje, że konkursy wewnętrzne są otwarte jedynie dla urzędników i pracowników czasowych i żaden z przepisów niniej­ szego rozporządzenia nie może być interpretowany jako udzielający akredytowanym asystentom parlamen­ tarnym uprzywilejowanego lub bezpośredniego dostępu do stanowisk urzędników lub innych kategorii pracow­ ników Wspólnot Europejskich lub do konkursów wewnętrznych na takie stanowiska. Jak w przypadku personelu kontraktowego, art. 27–34 statutu nie mają zastosowania do akredytowanych asys­ tentów parlamentarnych. Tak więc akredytowani asystenci parlamentarni powinni być jedną z kategorii innych pracowników, swoistą dla Parlamentu Europejskiego, w szczególności wobec faktu, że udzielają oni, pod kierownictwem i zwierzchnictwem jednego lub kilku posłów do Parlamentu Europejskiego oraz w stosunku opierającym się na zasadzie wzajem­ nego zaufania, bezpośredniej pomocy temu posłowi lub tym posłom w ramach pełnienia przez nich funkcji posłów do Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego należy zmienić warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, tak aby włączyć tę nową kategorię innych pracowników, uwzględniając z jednej strony szczególny charakter zadań, funkcji i obowiązków akredytowanych asystentów parlamentarnych, których celem jest umożliwienie im udzielania bezpośredniej pomocy posłom do Parlamentu

Europejskiego w ramach pełnienia przez nich funkcji posłów do Parlamentu Europejskiego pod ich kierownic­ twem i zwierzchnictwem, a z drugiej strony także stosunek umowny między tymi akredytowanymi asysten­ tami parlamentarnymi a Parlamentem Europejskim.

(11)

(6)

W przypadku gdy przepisy warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich mają zasto­ sowanie – bezpośrednio lub przez analogię – do akredy­ towanych asystentów parlamentarnych, czynniki te należy wziąć pod uwagę ze szczególnym uwzględnie­ niem zwłaszcza wzajemnego zaufania, które musi charakteryzować profesjonalne stosunki pracy między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi a posłem lub posłami do Parlamentu Europejskiego, których ci asystenci wspierają. Mając na uwadze charakter zadań wypełnianych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, należy przewidzieć tylko jedną kategorię akredytowanych asys­ tentów parlamentarnych, podzieloną jednak na różne grupy zaszeregowania, do których asystenci tacy powinni być przypisywani na podstawie wskazówek zainteresowa­ nych posłów, zgodnie ze środkami wykonawczymi przy­ jętymi na mocy decyzji wewnętrznej Parlamentu Euro­ pejskiego. Umowy akredytowanych asystentów parlamentarnych zawierane przez nich z Parlamentem Europejskim powinny opierać się na zasadzie wzajemnego zaufania między akredytowanym asystentem parlamentarnym a posłem lub posłami do Parlamentu Europejskiego, których asystent ten wspiera. Okres obowiązywania takich umów powinien być bezpośrednio związany z okresem wykonywania mandatu zainteresowanych posłów. Akredytowani asystenci parlamentarni powinni mieć statutowe przedstawicielstwo poza systemem, który ma zastosowanie do urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego. Ich przedstawiciele powinni występować w charakterze interlokutora wobec właści­ wego organu Parlamentu Europejskiego; należy przy tym uwzględnić utworzenie formalnego powiązania między statutowym przedstawicielstwem pracowników a niezależnym przedstawicielstwem asystentów. Przy wprowadzaniu tej nowej kategorii pracowników należy przestrzegać zasady neutralności budżetowej. Środki wykonawcze ustanowione na mocy decyzji wewnętrznej Parlamentu Europejskiego powinny obej­ mować dalsze przepisy dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w oparciu o zasadę należytego zarzą­ dzania finansami zgodnie z tytułem II rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 44 z 200927.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L55 - 41 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

 • Dz. U. L55 - 40 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dz. U. L55 - 21 z 200927.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

 • Dz. U. L55 - 19 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dz. U. L55 - 17 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 11 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 9 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 0 z 200927.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.