Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2009-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 1

Strona 1 z 6
27.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Obecnie posłowie zatrudniają swój personel bezpo­ średnio na podstawie umów podlegających prawu krajo­ wemu, natomiast Parlament Europejski zwraca im ponie­ sione koszty do wysokości ustalonej maksymalnej kwoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 283,

(3)

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

W dniu 9 lipca 2008 r. Prezydium Parlamentu Europej­ skiego przyjęło środki wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 34 wspomnia­ nych środków wykonawczych posłowie korzystają z pomocy:

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję w następstwie konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracow­ niczego,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a) „akredytowanych asystentów parlamentarnych” zatrudnionych w jednym z trzech miejsc pracy Parla­ mentu Europejskiego na specjalnych zasadach praw­ nych przyjętych na podstawie art. 283 Traktatu i których umowy są zawierane i zarządzane bezpo­ średnio przez Parlament Europejski; oraz

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości, b) osób fizycznych mających wspierać posłów w państwach członkowskich, w których zostali wybrani, i które zawarły z tymi posłami umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług zgodnie z prawem krajowym mającym zastosowanie oraz zgodnie ze wspomnianymi wcześniej środkami wyko­ nawczymi, dalej zwanych „asystentami lokalnymi”.

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 decyzji 2005/684/WE, Euratom Parla­ mentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. przyjmującej statut posła do Parlamentu Europejskiego (2), posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpra­ cowników, których sami sobie dobierają.

(4)

(1) Opinia z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1.

W przeciwieństwie do asystentów lokalnych, akredyto­ wani asystenci parlamentarni, co do zasady, przebywają poza swoim krajem. Pracują w pomieszczeniach Parla­ mentu Europejskiego w środowisku europejskim, wielo­ języcznym i wielokulturowym i wykonują zadania bezpośrednio związane z pracą jednego lub kilku posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach pełnienia przez nich funkcji posłów do Parlamentu Europejskiego.

L 55/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2009

(5)

Z powyższych względów oraz w celu zapewnienia przej­ rzystości i pewności prawa za pośrednictwem wspólnych przepisów, należy zadbać o to, by akredytowani asystenci parlamentarni byli zatrudniani na mocy bezpośrednich umów z Parlamentem Europejskim. Dla odróżnienia asystenci lokalni, w tym asystenci pracujący dla posłów wybranych w jednym z państw członkowskich, w których znajduje się jedno z trzech miejsc pracy Parla­ mentu Europejskiego, powinni być nadal zatrudniani zgodnie ze środkami wykonawczymi do statutu posła do Parlamentu Europejskiego przez posłów do Parla­ mentu Europejskiego na mocy umów zawartych zgodnie z prawem krajowym mającym zastosowanie w państwie członkowskim, w którym zostali wybrani. Akredytowani asystenci parlamentarni powinni zatem podlegać warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowionym rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), tak aby można było uwzględnić ich szczególną sytuację, szcze­ gólne zadania, które mają wykonywać, oraz specyficzne obowiązki i zobowiązania, które muszą spełnić wobec posłów do Parlamentu Europejskiego, dla których mają pracować.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 44 z 200927.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L55 - 41 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

 • Dz. U. L55 - 40 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dz. U. L55 - 21 z 200927.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

 • Dz. U. L55 - 19 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dz. U. L55 - 17 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 11 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 9 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 0 z 200927.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.