Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2009-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 11

Strona 1 z 5
27.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3 akapit trzeci i art. 23 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

1774/2002. Wszystkie części tuszy zwierzęcia, którego badanie podczas szybkiego testu dało wynik pozytywny lub niejednoznaczny, zostają usunięte, włącznie ze skórą, w ten sam sposób.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 dopuszcza możli­ wość zatwierdzenia, w świetle rozwoju wiedzy naukowej, innych metod usunięcia surowca kategorii 1. Takie inne sposoby usuwania zostały zatwierdzone rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 92/2005 (3).

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Stanowi ono, że każde z państw członkow­ skich przeprowadza coroczny program monitorujący TSE oparty na czynnym i biernym nadzorze.

(8)

W celu zapewnienia spójności ustawodawstwa wspólno­ towego pkt 6.3 i 6.4 części I rozdziału A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 powinny zostać zmienione, tak aby objęły także wspomniane inne sposoby usuwania.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustana­ wiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocz­ nych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) ustanawia zasady dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w odniesieniu do gromadzenia, transportu, przechowywania, przeładunku, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania produktów ubocz­ nych pochodzenia zwierzęcego, w celu uniknięcia ryzyka, jakie stwarzają one dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa metody usunięcia surowca kategorii 1, którego definicja zawarta została w art. 2 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Część 1 rozdziału A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy w zakresie moni­ torowania bydła, a także środki podejmowane w następstwie badania zwierząt. Zgodnie z tymi przepisami wszystkie części, w tym skóra, zwierzęcia poddanego badaniu na obecność gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) zostają zatrzymane pod kontrolą urzędową do czasu uzyskania negatywnego wyniku w następstwie przeprowadzenia szybkiego testu, o ile nie zostaną usunięte przy użyciu dwóch metod określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr

Rozdział C załącznika X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy w zakresie pobieranie próbek i badań laboratoryjnych w kierunku obecności TSE.

(9)

Zgodnie z tymi przepisami, w celu potwierdzenia podej­ rzanych klinicznych przypadków BSE, jako pierwsza metoda diagnostyczna powinno zostać zastosowane badanie histopatologiczne, które jest metodą zalecaną we wcześniejszym wydaniu podręcznika testów diagnos­ tycznych i szczepień dla zwierząt gospodarskich Świa­ towej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) („podręcznik”).

(3)

(10)

(4)

(5)

W ostatnim wydaniu podręcznika, przyjętym w maju 2008 r., badanie histopatologiczne nie jest już uważane za referencyjną metodę diagnostyczną badania zwierząt, co do których zachodzi podejrzenia zakażenia BSE. Zgodnie z podręcznikiem obecnie mogą być stosowane metody z zakresu immunohistochemii i immunochemii, włącznie z szybkimi testami. Wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. TSE uważa, że stosowanie tych samych metod w przypadku badania owiec i kóz, co do których zachodzi podejrzenia zakażenia TSE, jest odpowiednie i ma solidne podstawy naukowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 44 z 200927.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L55 - 41 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

 • Dz. U. L55 - 40 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dz. U. L55 - 21 z 200927.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

 • Dz. U. L55 - 19 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dz. U. L55 - 17 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 9 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L55 - 0 z 200927.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.