Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

Data ogłoszenia:2009-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 21

Strona 1 z 5
27.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach (2009/161/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit drugi,

(5)

Grupa robocza EKG ONZ do spraw celnych dotyczących transportu przygotowała projekty wniosków w sprawie dodania nowego załącznika nr 8 do konwencji, aby uzupełnić istniejące postanowienia.

uwzględniając wniosek Komisji,

Załącznik ten został przyjęty przez Komitet Administra­ cyjny konwencji w październiku 2007 r. i ponieważ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, załącznik obowiązuje od dnia 20 maja 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Międzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach z 1982 r. („konwencja”) została zatwierdzona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1262/84 (1).

(2)

Artykuł 22 konwencji, w związku z jej załącznikiem nr 7 stanowi, że Komitet Administracyjny konwencji ma prawo proponowania i przyjmowania do niej zmian. Zmiany te są przyjmowane, o ile żadna umawiająca się strona nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 12 miesięcy od poinformowania umawiających się stron przez ONZ o proponowanych zmianach.

Celem załącznika nr 8 do konwencji jest ułatwienie handlu międzynarodowego poprzez zmniejszenie, harmonizację oraz koordynację procedur i dokumentacji związanej z kontrolą graniczną towarów, w szczególności żywych zwierząt i szybko psujących się towarów. Załącznik nr 8 ma na celu także poprawę funkcjonowania punktów kontroli granicznych oraz kwestii technicznych dotyczących wzajemnego uzna­ wania międzynarodowej kontroli samochodów oraz świadectw ważenia.

(7)

Ułatwienia w handlu międzynarodowym oraz usunięcie przeszkód natury technicznej w handlu jest celem wspólnej polityki handlowej, a zatem podlega wyłącznej kompetencji Wspólnoty.

(3)

Komitet ds. Transportu Lądowego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) na posiedzeniu w lutym 1999 r. podjął decyzję, że konwencja powinna zostać zmieniona w celu włączenia postanowień mają­ cych na celu ułatwienie przekraczania granic przez pojazdy.

(8)

Stanowisko Wspólnoty dotyczące proponowanej zmiany konwencji zostało zatwierdzone w lipcu 2005 r.

(1) Dz.U. L 126 z 12.5.1984, s. 1

(9)

Należy zatem zatwierdzić zmianę konwencji,

L 55/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2009

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty załącznik nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach. Tekst tego załącznika jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2008 r. W imieniu Rady

L. CHATEL

Przewodniczący

27.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/23

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE HARMONIZACJI KONTROLI TOWARÓW NA GRANICACH UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZEKRACZANIA GRANICY W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM Artykuł 1 Zasady Mając na uwadze uzupełnienie postanowień konwencji, w szczególności zawartych w załączniku nr 1, niniejszy załącznik ma na celu określenie środków, jakie należy wprowadzić, aby ułatwić procedury przekraczania granic w międzynarodowym transporcie drogowym. Artykuł 2 Uproszczenie procedur przyznawania wiz zawodowym kierowcom 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 44 z 200927.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L55 - 41 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

 • Dz. U. L55 - 40 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dz. U. L55 - 19 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dz. U. L55 - 17 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 11 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 9 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L55 - 0 z 200927.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.