Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 41

Strona 1 z 2
27.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/163/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustana­ wiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiającym środki konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządze­ nia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewidziano, że osoba odpowiedzialna za wprowa­ dzenie do obrotu pewnych substancji aromatycznych figurujących w rejestrze ma przedłożyć określone infor­ macje w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny tych substancji. W odniesieniu do 148 substancji nie przedłożono żadnych informacji ani nie poinformowano Komisji o zamiarze ich późniejszego przedłożenia. W związku z tym substancje te nie mogą być ocenione w odniesieniu do ich zgodności z ogólnymi kryteriami użycia substancji aromatycznych określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96. Należy zatem skre­ ślić te substancje z rejestru. W zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 i zalecenia Komisji 98/282/WE z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobów, przy pomocy których państwa członkowskie i państwa sygnatariusze Porozu­ mienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym powinny chronić własność intelektualną w związku z opracowywaniem i produkcją substancji aromatycz­ nych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), w odniesieniu do niektórych substancji notyfikujące państwa członkowskie zażądały takiego sposobu rejestro­ wania tych substancji, aby chronione były prawa włas­ ności intelektualnej producenta. Okres ochronny dla tych substancji, wymienionych w części B rejestru, jest ograniczony do najwyżej pięciu lat od daty otrzymania notyfikacji. Okres ten obecnie upłynął w przypadku 4 pozostałych substancji, które w związku z tym powinny zostać przeniesione do części A rejestru. Należy zatem 1999/217/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 określono proce­ durę dotyczącą ustalania zasad odnoszących się do substancji aromatycznych używanych lub przeznaczo­ nych do użycia w środkach spożywczych. W rozporządzeniu tym przewidziano przyjęcie rejestru substancji aromatycznych („rejestr”) po notyfikacji przez państwa członkowskie wykazu substancji aromatycznych, które mogą być używane w lub na środkach spoży­ wczych sprzedawanych na ich terytorium, i na podstawie kontroli tej notyfikacji przez Komisję.

(6)

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 przewidziano ponadto program oceny substancji aromatycznych figu­ rujących w rejestrze („program oceny”) w celu spraw­ dzenia, czy substancje te spełniają ogólne kryteria ich użycia przedstawione w załączniku do tego rozporządze­ nia. W rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 postanowiono, że osoby odpowiedzialne za wprowadzenie substancji aromatycznych do obrotu mają przedłożyć Komisji wszelkie dane niezbędne do ich oceny. W rozporządzeniu tym postanowiono również, że po zakończeniu programu oceny ma zostać przyjęty wykaz substancji aromatycznych, których użycie ma być dozwolone, z wyłączeniem pozostałych substancji.

(7)

(8)

(3)

Decyzją 1999/217/WE (2) Komisja przyjęła, na mocy rozporządzenia (WE) nr 2232/96, rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spoży­ wczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 44 z 200927.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L55 - 40 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dz. U. L55 - 21 z 200927.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

 • Dz. U. L55 - 19 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dz. U. L55 - 17 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 11 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 9 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L55 - 0 z 200927.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.