Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 57 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 57 POZ 1

28.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony (2009/152/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 i 181 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tekst przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Na użytek art. 92 ust. 2 przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym, w skład Komitetu UPG wchodzą, z jednej strony, członkowie Rady i przedstawiciele Komisji oraz, z drugiej strony, przedstawiciele rządów państw Afryki Środkowej sygnatariuszy. Na wniosek Komisji Rada podejmuje decyzję w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w ramach negocjacji regulaminu wewnętrznego Komitetu UPG. Artykuł 3 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 4 W odniesieniu do elementów objętych zakresem kompetencji Wspólnoty przejściową umowę o partnerstwie gospodarczym stosuje się tymczasowo, zgodnie z jej art. 98 ust. 4, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia. Komisja opublikuje zawiadomienie informujące o terminie rozpoczęcia tymczasowego stosowania. Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2008 r. W imieniu Rady B. LAPORTE

Przewodniczący

W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP. Negocjacje te zostały zakończone parafowaniem w dniu 17 grudnia 2007 r. Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony (obejmującą Kamerun), zwanej dalej „przejściową umową o partnerstwie gospodarczym”. Artykuł 98 ust. 4 przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym przewiduje jej tymczasowe stosowanie do czasu jej wejścia w życie. Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym powinna zostać podpisana w imieniu Wspólnoty i, w odniesieniu do elementów objętych zakresem kompetencji Wspólnoty, tymczasowo stosowana z zastrzeżeniem jej zawarcia, Artykuł 1

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony, z zastrzeżeniem decyzji Rady dotyczącej zawarcia powyższej umowy.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 57 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L57 - 2 z 200928.2.2009

    Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony

  • Dz. U. L57 - 0 z 200928.2.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.