Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 10

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 10

Strona 10 z 23

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

Porfiryny 75815 287-483-3 Głównymi składnikami barwiącymi w formach kwasowych są: — 3-(10-karboksylato-4-etylo-1,3,5,8-tetrametylo-9-okso-2-winyloforbin-7-ylo) propionian (chlorofilina a) i — 3-(10-karboksylato-4-etylo-3-formylo-1,5,8-trimetylo-9-okso-2-winyloforbin7-ylo)propionian (chloroflina b) W zależności od stopnia hydrolizy, pierścień cyklopentenylowy może zostać rozszczepiony prowadząc do utworzenia trzeciej funkcji karboksylowej. Mogą również występować kompleksy magnezowe.

Wzór chemiczny

Chlorofilina a (forma kwasowa): C34H34N4O5 Chlorofilina b (forma kwasowa): C34H32N4O6

Masa cząsteczkowa

Chlorofilina a: 578,68 Chlorofilina b: 592,66 Każda z ww. wartości może ulec powiększeniu o 18 daltonów w przypadku rozszczepienia pierścienia cyklopentenylowego

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/37

Analiza

zawartość chlorofilin ogółem wynosi nie mniej niż 95 % próbki wysuszonej w temp. około 100 °C przez 1 godzinę. E1 cm1 % 700 przy około 405 nm w roztworze wodnym o pH 9 E1 cm1 % 140 przy około 653 nm w roztworze wodnym o pH 9

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Pozostałości rozpuszczalników

Proszek ciemnozielony do niebiesko-czarnego

Maksimum w wodnym buforze fosforanowym o pH 9 przy około 405 nm i przy około 653 nm 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

Aceton Keton metyloetylowy Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dichlorometan: Nie więcej niż 10 mg/kg

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb)

Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 141 (i) KOMPLEKSY MIEDZIOWE CHROLOFILI Nazwy synonimowe Definicja CI Naturalna zieleń 3, Chlorofil miedziowy, Feofityna miedziowa Chlorofile miedziowe są otrzymywane w wyniku dodatku soli miedzi do substancji otrzymanej przez ekstrakcję rozpuszczalnikami naturalnych odmian jadalnych surowców roślinnych, trawy, lucerny i pokrzywy. Produkt, z którego został usunięty rozpuszczalnik zawiera zarówno inne pigmenty, takie jak karo­ tenoidy jak również tłuszcze i woski pochodzące z surowca. Głównymi składni­ kami barwiącymi są feofityny miedziowe. Do ekstrakcji mogą być użyte tylko następujące rozpuszczalniki: aceton, keton metyloetylowy, dichlorometan, dwutlenek węgla, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan. Porfiryny 75815 Chlorofil miedziowy a: 239-830-5; chlorofil miedziowy b: 246-020-5 [Fityl (132R,17S,18S)-3-(8-etylo-132-metoksykarbonylo-2,7,12,18-tetrametylo13′-okso-3-winylo-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfiryno-17ylo)propionian] miedzi (II) (Chlorofil miedziowy a) [Fityl (132R,17S,18S)-3-(8-etylo-7-formylo-132-metoksykarbonylo-2,12,18trimetylo-13′-okso-3-winylo-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfiryno17-ylo)propionian] miedzi (II) (chlorofil miedziowy b) Wzór chemiczny Chlorofil miedziowy a: C55H72Cu N4O5 chlorofil miedziowy b: C55H70Cu N4O6 Masa cząsteczkowa Chlorofil miedziowy a: 932,75 chlorofil miedziowy b: 946,73 Analiza zawartość chlorofili miedziowych ogółem wynosi nie mniej niż 10 %. E1 cm1 % 540 przy około 422 nm w chloroformie E1 cm1 % 300 przy około 652 nm w chloroformie

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

L 6/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Pozostałości rozpuszczalników

Ciało stałe woskowe o barwie od niebiesko-zielonej do ciemnozielonej w zależności od surowca

Maksimum w chloroformie przy około 422 nm i przy około 652 nm 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

Aceton keton metyloetylowy Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dichlorometan: Nie więcej niż 10 mg/kg

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

Arsen Ołów Rtęć Kadm Jony miedziowe miedź ogółem

Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 200 mg/kg Nie więcej niż 8,0 % feofityn miedziowych ogółem

E 141 (ii) KOMPLEKSY MIEDZIOWE CHLOROFILIN Nazwy synonimowe Definicja Chlorofilina miedziowo-sodowa, Chlorofilina miedziowo-potasowa, CI Naturalna zieleń 5 Sole zasadowe chlorofilin miedziowych są otrzymywane w wyniku dodatku miedzi do produktu otrzymanego poprzez zmydlanie ekstraktów z naturalnych odmian surowców roślinnych, trawy, lucerny i pokrzywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.