Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 11

Strona 11 z 23

W wyniku zmydlania zostają usunięte grupy estrowe metylowe fitolowe i mogą ulec częściowemu rozszczepieniu pierścienie cyklopentenylowe. Po dodaniu miedzi do oczyszczonych chlorofilin, grupy kwasowe ulegają neutrali­ zacji tworząc sole potasowe i/lub sodowe. Do ekstrakcji mogą być użyte tylko następujące rozpuszczalniki: aceton, keton metyloetylowy, dichlorometan, dwutlenek węgla, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan. Klasa Nr Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Głównymi związkami [składnikami-′colouring principle′ wszędzie tłumaczone jest jako ′składnik barwiący′] barwiącymi w formie kwaśnej są: 3-(10-Karboksylano-4-etylo-1,3,5,8-tetrametylo-9-okso-2-winyloforbin-7-ylo)pro­ pionianu, kompleksmiedziowy (chlorofilina miedziowa a) i 3-(10-Karboksylano-4-etylo-3-formylo-1,5,8-trimetylo-9-okso-2-winyloforbin-7ylo) propionian, kompleks miedziowy (chlorofilina miedziowa b) Wzór chemiczny Chlorofilina miedziowa a (forma kwasowa): C34H32Cu N4O5 Chlorofilina miedziowa b (forma kwasowa): C34H30Cu N4O6 Masa cząsteczkowa Chlorofilina miedziowa a: 640,20 Chlorofilina miedziowa b: 654,18 Każda z ww. wartości może ulec powiększeniu o 18 daltonów w przypadku rozszczepienia pierścienia cyklopentenylowego. Porfiryny 75815

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/39

Analiza

zawartość chlorofilin miedziowych ogółem wynosi nie mniej niż 95 % próbki wysuszonej w temp. 100 °C przez 1 h. E1 cm1 % 565 przy około 405 nm w wodnym roztworze o pH 7,5 E1 cm1 % 145 dla około 630 nm w wodnym buforze fosforanowym o pH 7,5

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Pozostałości rozpuszczalników

Proszek ciemnozielony do niebiesko-czarnego

Maksimum w wodnym buforze fosforanowym o pH 7,5 przy około 405 nm i przy 630 nm 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

Aceton Keton metylo-etylowy Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dichlorometan: nie więcej niż 10 mg/kg

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

Arsen Ołów Rtęć Kadm Jony miedziowe miedź ogółem E 142 ZIELEŃ S Nazwy synonimowe Definicja

Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 200 mg/kg Nie więcej niż 8,0 % chlorofilin miedziowych ogółem

CI Zieleń spożywcza 4, Zieleń brylantowa BS Zieleń S zawiera głównie N-[4-(dimetyloamino)fenylo] 2-hydroksy-3,6-disulfo-1naftalenylo)metyleno]-2,5-cykloheksadien-1-ylideno]-N-metylometanoaminian sodu i dodatkowe substancje barwiące łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi. Zieleń S jest opisana jako sól sodową. Dozwolone są również sole: wapniowa i potasowa.

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

Triarylometanowe 44090 221-409-2 N-[4-[[4-(dimetyloamino)fenylo](2-hydroksy-3,6-disulfo-1-naftalenylo)-mety­ leno]2,5-cykloheksadien-1-ylideno-N-metylometanoaminian sodu; 5-[4-dimetyloamino-α-(4-dimetylominocykloheksa-2,5-dienylodeno) benzylo]-6-hydroksy-7-sulfoniano-naftaleno-2-sulfonian sodu (alternatywna nazwa name).

Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

C27H25N2NaO7S2 576,63 Zawiera nie mniej niż 80 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 1 720 przy około 632 nm w roztworze wodnym

Opis Identyfikacja A. Spektrometria

Ciemnozielony lub ciemnoniebieski proszek lub granulki

Maksimum w wodzie przy około 632 nm

L 6/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

B. Niebieski roztwór wodny Czystość

lub

zielony

Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Alkohol 4,4′-bis(dimetyloa­ mino)-benzhydrylowy 4,4′-bis(dimethylamino)benzophenone Kwas 3-hydroksynaftaleno2,7-disulfonowy Leukozwiązek Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 150a KARMEL Definicja

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 1,0 %

Nie więcej niż 0,1 % Nie więcej niż 0,1 % Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 5,0 % Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

Karmel jest otrzymywany przez kontrolowaną obróbkę cieplną węglowodanów (dostępnych w sprzedaży spożywczych produktów o właściwościach słodzących posiadających wartość odżywczą i będących monomerami glukozy i fruktozy i/lub ich polimerów, np. syropy glukozowe, sacharoza, i/lub syropy inwertowane i dekstroza). W celu ułatwienia karmelizacji mogą być zastosowane kwasy, zasady i sole, z wyjątkiem związków amonu i siarczynów 232-435-9 Ciecz lub ciało stałe o barwie ciemnobrązowej do czarnej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.