Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 14

Strona 14 z 23

L 6/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Opis Identyfikacja A. Rozpuszczalność B. Palność Czystość Popiół (ogółem) Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) Wielopierścieniowe węglowo­ dory aromatyczne

77266 215-609-9 Węgiel C 12,01 Zawiera nie mniej niż 95 % węgla w przeliczeniu na bezwodną i wolną od popiołu masę Czarny proszek bez zapachu i smaku

Nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych Przy podgrzaniu do czerwoności, spala się wolno bez płomienia

Nie więcej niż 4,0 % (temperatura zapłonu: 625 °C) Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg Ekstrakt otrzymany (w przyrządzie do ekstraktu w świetle rescencja roztworu siarkowego. przez ekstrakcję 1 g produktu z 10 g czystego cykloheksanu ekstrakcji ciągłej) powinien być bezbarwny i fluorescencja ultrafioletowym nie może być bardziej intensywna niż fluo­ 0,100 mg siarczanu chininy w 1 000 ml 0,01 M kwasu

Ubytek po suszeniu Substancje rozpuszczalne w zasadach E 154 BRĄZ FK Nazwy synonimowe Definicja

Nie więcej niż 12 % (120 °C, 4 godz.) Przesącz, otrzymany przez gotowanie 2 g próbki w 20 ml N wodorotlenku sodu i po przefiltrowaniu, powinien być bezbarwny.

CI Brąz spożywczy 1 Brąz FK zawiera głównie mieszaniny: I 4-(2,4-diaminofenylazo) benzenosulfonianu sodu II 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzenosulfonianu sodu III disodowego 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenylenobisazo)di (benzenosulfonianu) IV disodowego 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenylenobisazo)di (benzenosulfonianu) V disodowego 4,4′-(2,4-diamino-5-metylo-1,3-fenylenobisazo)di (benzenosulfonianu) VI trisodowego sulfonianu) 4,4′,4″-(2,4-diaminobenzeno-1,3,5-trisazo)tri-(benzeno

i dodatkowych substancji barwiących oraz wody, chlorku sodowego i/lub siar­ czanu sodu jako głównych składników niebarwnych. Brąz FK jest opisany jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapnia i potasu. Klasa Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Azowe (mieszanina barwników mono-, bis-i trisazowych)

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/45

Nazwy chemiczne

Mieszanina: I 4-(2,4-diaminofenylazo) benzenosulfonianu sodu II 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzenosulfonianu sodu III 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenylenobisazo)di (benzenosulfonianu) disodowego IV 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenylenobisazo)di (benzenosulfonianu) disodowego V 4,4′-(2,4-diamino-5-metylo-1,3-fenylenobisazo)di(benzenosulfonianu) disodowego VI 4,4′,4″-(2,4-diaminobenzeno-1,3,5-trisazo)tri-(benzenosulfonianu) trisodowego

Wzór chemiczny

I C12H11N4NaO3S II C13H13N4NaO3S III C18H14N6Na2O6S2 IV C18H14N6Na2O6S2 V C19H16N6Na2O6S2 VI C24H17N8Na3O9S3

Masa cząsteczkowa

I 314,30 II 328,33 III 520,46 IV 520,46 V 534,47 VI 726,59

Analiza

Zawiera nie mniej niż 70 % substancji barwiących ogółem W odniesieniu do substancji barwiących ogółem proporcje poszczególnych składników nie powinny przekraczać: I 26 % II 17 % III 17 % IV 16 % V 20 % VI 16 %

Opis Identyfikacja Roztwór o barwie pomarań­ czowej do czerwonawej Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 4-aminobenzeno-1sulfonow m-fenylenodiamina i 4metylo-m-fenylenodiamina Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne inne niż m-fenylenodiamina i 4metylo-m-fenyleno diamina

Czerwono-brązowy proszek lub granulki

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 3,5 %

Nie więcej niż 0,7 % Nie więcej niż 0,35 % Nie więcej niż 0,007 % (w przeliczeniu na anilinę)

L 6/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.