Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 23

Substancje w HCl

Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZYSTOŚCI E 100 KURKUMINA Nazwy synonimowe Definicja CI Żółcień naturalna 3, Żółcień kurkumowa, Diferoil metanu Kurkuminę otrzymuje się poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową kurkumy tzn. zmielonych kłączy naturalnych odmian Curcuma longa L. W celu otrzymania skoncentrowanej kurkuminy w proszku, ekstrakt oczyszcza się poprzez krysta­ lizację. Produkt zawiera głównie kurkuminy; tzn. barwnik zasadniczy (l,7-bis(4hydroksy-3-metoksyfenylo)hepta-1,6-dien-3,5-dion) i jego dwie pochodne dezmetoksy w zróżnicowanych proporcjach. Mogą być obecne niewielkie ilości olejków i żywic naturalnie występujących w kurkumie. Do ekstrakcji można używać jedynie następujących rozpuszczalników: octan etylu, aceton, dwutlenekwęgla, dichlorometan, n-butanol, metanol, etanol, heksan. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Dicynamoilometanowe 75300 207-280-5 I. 1,7-bis(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)hepta-1,6-dien-3,5-dion II. 1-(4-Hydroksyfenylo)-7-(4-hydroksy-3-metoksy-fenylo-)hepta-1,6-dien-3,5dion III. 1,7-bis(4-hydroksyfenylo)hepta-1,6-dien-3,5-dion Wzór chemiczny I. C21H20O6 II. C20H18O5 III. C19H16O4 Masa cząsteczkowa Analiza I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39

Zawiera nie mniej niż 90 % substancji barwiących ogółem E1 cm1 % 1 607 przy około 426 nm w etanolu

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Zakres temperatur topnienia

Pomarańczowo-żółty krystaliczny proszek

Maksimum w etanolu przy około 426 nm 179–182 °C

L 6/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Czystość Pozostałości rozpuszczalników Octan etylu Aceton n-butanol Metanol Etanol Heksan Dichlorometan:nie więcej niż 10 mg/kg Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb) E 101 (i) RYBOFLAWINA Nazwy synonimowe Klasa Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Laktoflawina Izoalloksazyn 201-507-1 Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

7,8-Dimetylo-10-(D-rybo-2,3,4,5-tetrahydroksypentylo)benzo(g)pterydyno2,4(3H,10H)-dion 7,8-dimetylo-10-(1′-D-rybitylo)izoalloksazyn

Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

C17H20N4O6 376,37 Zawiera nie mniej niż 98 % w bezwodnej masie E1 cm1 % 328 przy około 444 nm w roztworze wodnym

Opis Identyfikacja A. Spektrometria

Krystaliczny proszek o słabym zapachu i barwie żółtej do pomarańczowo-żółtej Stosunek A375/A267 pomiędzy 0,31 i 0,33 Stosunek A444/A267 pomiędzy 0,36 i 0,39 Maksimum w wodzie dla około 444 nm B. Skręcalność właściwa [α]D20 pomiędzy – 115o i – 140o w 0,05 N roztworze wodorotlenku sodu Nie więcej niż 1,5 % po suszeniu w temp. 105 °C przez 4 godz. Nie więcej niż 0,1 % Nie więcej niż 100 mg/kg (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg 9 = ;

w roztworze wodnym

Czystość Ubytek po suszeniu Popiół siarczanowy Pierwszorzędowe aminy aromatyczne Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb)

E 101 (ii) RYBOFLAWINY-5′-FOSFORAN Nazwy synonimowe Definicja Ryboflawiny-5’-fosforan soduRyboflawiny-5’-fosforan sodu Niniejsze specyfikacje odnoszą się do ryboflawiny-5’-fosforanu łącznie z niewielkimi ilościami wolnej ryboflawiny oraz difosforanu ryboflawiny.

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/23

Klasa Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

Izoalloksazyn 204-988-6 Monosodowy fosforan (2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetylo-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pterydy­ nylo)-2,3,4-trihydroksypentylu; Monosodowa sól 5′-monofosforanowego estru ryboflawiny

Wzór chemiczny

Dla formy diwodzianu: C17H20N4NaO9P·2H2O Dla formy bezwodnej: C17H20N4NaO9P

Masa cząsteczkowa Analiza

541,36 CZawiera nie mniej niż 95 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na C17H20N4NaO9P·2H2O E1 cm1 % 250 przy około 375 nm w roztworze wodnym

Opis Identyfikacja A. Spektrometria

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.